Περιεχόμενα
 
1. Συγγραφικό Έργο (Ελληνικά)
1.1. Συγγραφικό Έργο (Ξενόγλωσσο)
1.2. Κεφάλαια σε συλλογικό τόμο
2. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (Ξενόγλωσσα)
2.1. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
3. Ξενόγλωσσες εισηγήσεις σε Συνέδρια
4. Αναρτήσεις - Posters - e Posters
5. Μέλος σε Οργανωτικές Επιτροπές
6. Μέλος σε Επιστημονικές Επιτροπές
7. Μέλος σε Επιτροπές Κριτών
8. Ετεροαναφορές σε διπλωματικές εργασίες
9. Ετεροαναφορές σε εισηγήσεις, συνέδρια κ.λπ.
 

 

1. Συγγραφικό Έργο (Ελληνικά)

5. Γιωτόπουλος, Γεώργιος. (2020). Επιμόρφωση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών: Στάσεις και Απόψεις. Independently published. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3756919

4. Γιωτόπουλος, Γ. (2019). Κριτική Σκέψη και Τέχνες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Πάτρα: ΤΟ ΔΟΝΤΙ. ISBN: 978-618-5387-14-3. DOI: 10.5281/zenodo.3250184

3. Γιωτόπουλος, Γ. (2018). Σχολείο και Τέχνες. Αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη. Πάτρα: ΤΟ ΔΟΝΤΙ. ISBN: 978-618-5387-13-6. DOI: 10.5281/zenodo.2582506

2. Γιωτόπουλος, Γ. (2018). Ο ρόλος της επιμόρφωσης στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο νομό Αχαΐας. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΤΕΙ Δ. Ελλάδας. DOI: 10.5281/zenodo.2582510

1. Γιωτόπουλος, Γ. (2014a). Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία στο πλαίσιο της Τυπικής (Δευτεροβάθμιας) και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ. DOI: 10.13140/RG.2.1.2732.0805

1.1. Συγγραφικό Έργο (Ξενόγλωσσο)

2. Giotopoulos, G. (2019). Sviluppo della riflessione critica con il metodo “L’ apprendimento trasformativo per esperienza Estetica” per gli studenti dell’ istruzione formale. Independently published. ISBN: 1096959119 (ISBN139781096959113). DOI: 10.5281/zenodo.3469424.

1. Giotopoulos, G. (2018). Développement de la réflexion critique avec la méthode “Apprentissage Transformateur par l’Expérience Esthétique” aux étudiants de l’Éducation Formelle. CreateSpace Independent Publishing Platform. ISBN-10: 172629742X, ISBN-13: 978-1726297424. DOI: 10.5281/zenodo.2582502

1.2. Κεφάλαια σε συλλογικό τόμο

Γιωτόπουλος, Γ. (2021). Προλογισμός, στο Γεωργογιάννης, Χ. «Στέλεχος Ασφάλειας προσώπων και υποδομών». Προετοιμασία σπουδαστών Ι.Ε.Κ. για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάρτισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σσ.: 9-15. Πάτρα: Μποτίλια.

2. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (Ξενόγλωσσα)

2. (34). Giotopoulos, G. (2020a). The role of training regarding teacher's evaluation: A survey with second‐grade teachers at the regional unit of Achaia. International Journal of Educational Innovation, 2(2), 6–16. http://doi.org/10.5281/zenodo.3701293. Άρθρο

2.1. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

10. (43). Γιωτόπουλος, Γ., Ζήκου, Μ. (2021d). Πρότυπο σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τεχνολογίας Α΄ Γυμνασίου. i-Teacher, (30), 230–241. https://doi.org/10.5281/zenodo.5518508, Βεβαίωση, Άρθρο.

9. (42). Γιωτόπουλος, Γ., Σιάρκας, Π., & Σιάρκα, Ι. (2021e). Συνδεσμολογίες Αντιστάσεων: Πρότυπο σενάριο εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Νέος παιδαγωγός online, 26, σσ. 962 - 975. https://doi.org/10.5281/zenodo.5536936, Βεβαίωση, Άρθρο.

8. (41). Γιωτόπουλος, Γ., Απέργη, Ό. (2021c). Διαρροή καταρτιζομένων από το ΔΙΕΚ Πάτρας, International Journal of Educational Innovation, 3(4),

7. (40). Γιωτόπουλος, Γ., Απέργη, Ό., Αγγελοπούλου, Δ. (2021b). Κριτήρια επιλογής ειδικότητας στο ΔΙΕΚ Πάτρας και βαθμός δέσμευσης ολοκλήρωσης του προγράμματος. Νέος παιδαγωγός online, 25, σσ. 385 - 392. https://doi.org/10.5281/zenodo.5149033. Βεβαίωση, Άρθρο.

6. (39). Γιωτόπουλος, Γ., Απέργη, Ό., Αγγελοπούλου, Δ. (2021a). Νεοεισερχόμενοι καταρτιζόμενοι και βαθμός αυτονομίας κατά την εγγραφή σε πρόγραμμα κατάρτισης στο ΔΙΕΚ Πάτρας, International Journal of Educational Innovation, 3(3) σσ. 169-181. https://doi.org/10.5281/zenodo.5083056

5. (37). Γιωτόπουλος, Γ. (2020β). Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων του ΔΙΕΚ Πάτρας. Στάσεις, απόψεις και προτάσεις βελτίωσης. International Journal of Educational Innovation, 2(8), 38–48. . Doi: 10.5281/zenodo.4395711. Βεβαίωση, Άρθρο.

4. (36). Γιωτόπουλος, Γ. (2020α). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΔΙΕΚ Πάτρας. Στάσεις και απόψεις καταρτιζομένων, Educationext, 4, 135-143. https://doi.org/10.5281/zenodo.3936059 Βεβαίωση, Άρθρο.

3. (35). Γιωτόπουλος, Γ. & Κατσώνης, Ν. (2020). Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτών και εκπαιδευτριών του ΔΙΕΚ Πάτρας σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Νέος παιδαγωγός online, (18), 423–431. http://doi.org/10.5281/zenodo.3826559. Βεβαίωση, Άρθρο.

1. (33). Γιωτόπουλος, Γ. (2019). Εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» στο θέμα του ρατσισμού. Νέος Παιδαγωγός Online, 15, 806-817. Αθήνα. ISSN 2241-6781. DOI10.5281/zenodo.3540409. Βεβαίωση - Άρθρο.

3. Ξενόγλωσσες εισηγήσεις σε Συνέδρια

38. Giotopoulos, G. (2021). Comparative study among trainers and trainees of the Patras PVTI regarding distance learning. 6th Internatiional Conference for the promotion of Educational Innovation. Larissa. DOI: 10.5281/zenodo.4518777 Certificate

25. Pavlakis, M. & Giotopoulos, G. (2018). Enhancing empathy in transformative learning contexts. 3rd Biennial Conference of the ESREA - European Society for Research on the Education of Adults. Interrogating Transformative Processes in Learning and Education Network & The Italian Transformative Learning Network. ‘Contemporary Dilemmas and Learning for Transformation’. University of Milano-Bicocca. Milan, Italy. Certificate - Book of Abstracts. DOI: 10.5281/zenodo.2582514

12. Giotopoulos, G. (2017). Transformative Learning through Aesthetic Experience. A research synthesis on critical thinking and empathy applied in second grade schools of typical education. 4th Conference «Neos Paidagogos» (New Educator). Athens, 2017. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper (pp. 115-123)). ISBN: 978-618-82301-2-5. DOI: 10.5281/zenodo.2582520

 

3.1. Ελληνόγλωσσες εισηγήσεις σε Συνέδρια

32. Μακρή, Β., Γιωτόπουλος, Γ., Κατσώνης, Ν., Καταβέλος, Α., Διχάλα Γ. (2020). Η πρόκληση του eTwinning στην εκπαίδευση ενηλίκων: διασυνδεσιμότητα και πολυπολιτισμικές διαστάσεις. Πρακτικά στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2020. Βεβαίωση Εισηγητή.

31. Γιωτόπουλος, Γ., Φυτιάνου Σ. (2020). Φεμινισμός και αντιφεμινισμός στην ελληνική και στην παγκόσμια δραματουργία. Μια συνεργασία eTwinning των τμημάτων “Υποκριτικής Τέχνη Θεάτρου - Κινηματογράφου”, των ΔΙΕΚ Πάτρας και Θέρμης. Πρακτικά στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2020. Βεβαίωση Εισηγητή.

30. Γιωτόπουλος, Γ., Παναγιώτου Δ. (2019d). Το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα μέσα από τη διερευνητική προσέγγιση και τη χρήση προσομοίωσης (Phet Colorado). 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Γ' Τόμος. Λάρισα, 2019. ISSN: 2529‐1580, ISBN: 978‐618‐84206‐9‐4. DOI: 10.5281/zenodo.3647822. Βεβαίωση Εισηγητή, Paper

29. Γιωτόπουλος, Γ., Παναγιώτου Δ., Μαυραντζάς, Ν. (2019c). Ο νόμος του Ωμ μέσα από τη διερευνητική μάθηση και το εικονικό εργαστήριο Tinkercad Circuits. 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Α' Τόμος. Λάρισα, 2019. ISSN: 2529‐1580, ISBN: 978‐618‐84206‐9‐4. DOI: 10.5281/zenodo.3638157, Βεβαίωση Εισηγητή, Paper

28. Χωριανοπούλου Ά., Γιωτόπουλος Γ., Θεοχάρης Δ., Λαζαρίνης Φ., (2019b). Ηλεκτρονική εφαρμογή για αυτοεκπαίδευση στο ελεύθερο λογισμικό ψηφιακών γραφικών Inkscape. 6ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός. Για τον Παιδαγωγό του σήμερα. Αθήνα, 2019. (Βεβαίωση Εισηγητή - Paper - Πρακτικά (σελ.739 - 746)). ISBN: 978-618-82301-5-6. DOI: 10.5281/zenodo.3250194

27. Γιωτόπουλος, Γ. (2019a). Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας. 6ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός. Για τον Παιδαγωγό του σήμερα. Αθήνα, 2019. (Βεβαίωση Εισηγητή - Paper - Πρακτικά (σελ. 969 - 976)). ISBN: 978-618-82301-5-6. DOI: 10.5281/zenodo.3250202

26. Γιωτόπουλος, Γ. (2018f). eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση», Ιωάννινα, 2018. (Βεβαίωση Εισηγητή - Paper. ISBN: 978-618-81706-7-4.

24. Γιωτόπουλος, Γ. (2018e). Η συνεισφορά του Scientix στην εκπαίδευση. 3ο  Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Διδακτικές Διαδρομές στο σημερινό σχολείο. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα, 2018. (Βεβαίωση Εισηγητή - Paper - Πρακτικά). ISBN: 978-618-82841-2-8. DOI: 10.5281/zenodo.3457911

23. Γιωτόπουλος, Γ. & Στασινοπούλου Ε. (2018d). Η διδασκαλία της ευθύνης μέσα από την Τέχνη. 3ο  Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Διδακτικές Διαδρομές στο σημερινό σχολείο. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα, 2018. (Βεβαίωση Εισηγητή - Paper - Πρακτικά). ISBN: 978-618-82841-2-8. DOI: 10.5281/zenodo.3457877

22. Γιωτόπουλος, Γ. (2018c). Scientix και Εκπαίδευση. Μια προστιθέμενη αξία για τους εκπαιδευτικούς. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2018. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά Γ' Τόμου (σελ. 231 - 234)). ISBN: 978-618-84206-3-2. DOI: 10.5281/zenodo.2582345

20. Γιωτόπουλος, Γ. (2018a). Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Πάτρα. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2018. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά Α' Τόμου (σελ. 1024 - 1033)). ISBN: 978-618-84206-1-8 

19. Γιωτόπουλος, Γ. (2017h). Φυλετικά Στερεότυπα: Μια βιωματική προσέγγιση μέσω της τέχνης. 2ο  Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Διδακτικές Διαδρομές στο σημερινό σχολείο. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα, 2017. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά (σελ. 1012 - 1022)). ISBN: 978-618-82841-1-1.

18. Γιωτόπουλος, Γ. (2017g). eTwinning και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Πλεονεκτήματα και οφέλη. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση». Πάτρα, 2017. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά (σελ. 74 - 81)). ISBN: 978-618-81706-4-3.

17. Γιωτόπουλος, Γ. (2017f). Πρόταση Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις Σχολικές Μονάδες. 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες. Γ' Τόμος, σ. 77 - 87. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017. (Βεβαίωση Εισηγητή Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά. ISBN:

16. Γιωτόπουλος, Γ. (2017e). Η χρήση του arduino στην εκπαιδευτική διαδικασία Επαγγελματικού Λυκείου. 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2017. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά Α' Τόμου (σελ.533-544 )). ISBN: 978-618-82197-6-2

15. Γιωτόπουλος, Γ. & Στασινοπούλου Ε. (2017d). Τέχνη και φυλετικός ρατσισμός: Βιωματική μάθηση σε πίνακα του Domingo Ulloa. 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2017. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά Γ' Τόμου (σελ.343-347 )). ISBN: 978-618-82197-8-6

14. Γιωτόπουλος, Γ. (2017c). ΔΙΕΚ Πάτρας: Ποσοτική έρευνα σχετικά με τη φοίτηση καταρτιζόμενων. 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2017. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά Α' Τόμου (σελ.1234-1245)). ISBN: 978-618-82197-6-2

13. Γιωτόπουλος, Γ. (2017b). Στάσεις και απόψεις καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Αιγίου σχετικά με τη φοίτηση τους. 5o Φοιτητικό Συνέδριο. Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ). Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Πάτρα, 2017. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper)

11. Γιωτόπουλος, Γ. (2017a). Στάσεις και απόψεις καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 4ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα, 2017. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper (σελ. 1285 - 1295)). ISBN: 978-618-82301-2-5.

10. Μαλλοπούλου, Δ. & Γιωτόπουλος, Γ. (2016b). eTwinning και συνεκπαίδευση μαθητών με αυτισμό. Διδακτικό σενάριο μέσα από τον έντεχνο συλλογισμό. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το eTwinning και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργατικότητας για την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση, Πάτρα, 2016. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά (σελ. 154 - 164)). ISBN: 978-618-81706-2-9. ISSN 2529-2080

9. Μαλλοπούλου, Δ. & Γιωτόπουλος, Γ. (2016a). Η εφαρμογή του artful thinking σε πρόγραμμα με τοπικά προϊόντα. Η ανταπόκριση μαθήτριας με αυτισμό στο συγκεκριμένο θέμα. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2016.  (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper (σελ. 337 - 345)). ISSN: 2529-1580 (Α' Τόμος)..

8. Γιωτόπουλος, Γ. (2016c). Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες με τη μέθοδο του Α. Κόκκου. Εφαρμογή σε πίνακα του Rockwell. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2016.  (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper (σελ. 158 - 164)). ISSN: 2529-1580 (Δ' Τόμος).

7. Γιωτόπουλος, Γ. & Στασινοπούλου Ε. (2016b). Ανάδραση από 14 εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με τη μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2016.  (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper (σελ. 484 - 492)). ISSN: 2529-1580 (Β' Τόμος).

6. Γιωτόπουλος, Γ. (2016a). Εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας»στο θέμα του ρατσισμού. Συνέδριο "ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ". Αθήνα, 2016. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά). ISBN: 978-618-82301-0-1. DOI: 10.13140/RG.2.2.33672.42243

5. Γιωτόπουλος, Γ. (2015c). Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην εφαρμογή της μεθόδου του Α. Κόκκου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας». Εφαρμογή σε δύο τμήματα της μη τυπικής εκπαίδευσης. 1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής - "Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη". Δράμα, 2015. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper). ISBN: 978-618-81545-6-8. DOI: 10.13140/RG.2.1.2716.0407  

4. Γιωτόπουλος, Γ. (2015b). Ανάπτυξη κριτικής σκέψης με χρήση της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» σε εκπαιδευόμενους της μη τυπικής εκπαίδευσης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2015. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά ΙΙ Τόμου (σελ. 445 - 456)). ISBN: 978-618-82197-2-4, 978-618-82197-4-8. DOI: 10.13140/RG.2.1.1405.3202)

3. Γιωτόπουλος, Γ. (2015a). Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην εφαρμογή της μεθόδου του Α. Κόκκου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας». Εφαρμογή σε δύο τμήματα της τυπικής εκπαίδευσης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2015. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά ΙΙ Τόμου (σελ. 484 - 495)). ISBN: 978-618-82197-2-4, 978-618-82197-4-8. DOI: 10.13140/RG.2.1.4551.0480

2. Γιωτόπουλος, Γ. (2014c). Ανάπτυξη κριτικής σκέψης με χρήση της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» σε μαθητές της Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το eTwinning και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργατικότητας για την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση, Πάτρα, 2014. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά (Περιεχόμενα) - Πρακτικά Συμμετεχόντων (σελ. 238 - 247)). ISBN: 978-618-81706-0-5. DOI: 10.13140/RG.2.1.1700.6166

1. Γιωτόπουλος, Γ. (2014b). Εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» του Α. Κόκκου, σε δύο τμήματα τυπικής εκπαίδευσης, Ανακαλυπτική Μάθηση στην Εκπαιδευτική Πράξη, Αθήνα, 2014. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα)

4. Αναρτήσεις - Posters - e Posters

21. Γιωτόπουλος, Γ. & Στασινοπούλου Ε. (2018b). Ανακαλύπτοντας τις έννοιες της ευθύνης και της συνευθύνης μέσα από την Τέχνη. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2018. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα - Paper - Πρακτικά Γ ' Τόμου (σελ. 287 - 290)). ISBN: 978-618-84206-3-2 

Γιωτόπουλος, Γ. (2014d). Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της αισθητικής εμπειρίας: παραγωγή κριτικής σκέψης σε ένα τμήμα Γ’Γυμνασίου και σε ένα τμήμα Β’Λυκείου στο ίδιο θέμα. Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές στο σχολείο», Αθήνα, 2014. (Βεβαίωση Εισηγητή - Πρόγραμμα). DOI: 10.13140/RG.2.1.2978.1848

5. Μέλος σε Οργανωτικές Επιτροπές

 1. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Διημερίδας με τίτλο "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας". Πάτρα, 2016. Διοργάνωση: Κολιοπούλου Σταυρούλα, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος, ΠΕ12.10 - Σχολική Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Κόνιαρης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΕ12.04 - Σχολικός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. 
 2. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής  του Πανελληνίου Συνεδρίου Scientix. Αθήνα, 3 - 4 Σεπτεμβρίου 2018.
 3. Προεδρείο στην αίθουσα 7 σε παράλληλες συνεδρίες στο 3rd Biennial Conference of the ESREA - European Society for Research on the Education of Adults. Interrogating Transformative Processes in Learning and Education Network & The Italian Transformative Learning Network. ‘Contemporary Dilemmas and Learning for Transformation’. Μιλάνο, Ιταλία (28/06/2018 - 01/07/2018) (σελ. 4).

6. Μέλος σε Επιστημονικές Επιτροπές

 

1. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση», Ιωάννινα, 2018.

 

7. Μέλος σε Επιτροπές Κριτών

 1. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο συνέδριο "Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ και της Καινοτομίας". Αθήνα, 2016. Διοργάνωση: Επιστημονικός Σύλλογος "ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ".
 2. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο συνέδριο "ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ". Αθήνα, 2016. Διοργάνωση: Επιστημονικός Σύλλογος "ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ".
 3. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2015. Διοργάνωση: Ε.Ε.Π.Ε.Κ. - Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
 4. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας με Διεθνή Συμμετοχή. Λάρισα, 2016. Διοργάνωση: Ε.Ε.Π.Ε.Κ. - Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
 5. Κριτής στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο "Διδακτικές Διαδρομές στο σημερινό σχολείο". Διοργάνωση: Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα, 14 - 16 Οκτωβρίου 2016.
 6. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και της ανοικτότητας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα»  υπό την Αιγίδα του YΠ.Π.Ε.Θ.  Πάτρα 25, 26, 27 Νοεμβρίου 2016.
 7. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 4ο Συνέδριο "Νέος Παιδαγωγός". Αθήνα 1, 2 Απριλίου 2017.
 8. Κριτής στο περιοδικό "ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" - εκδίδεται από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ). "OPEN EDUCATION" - The journal for Open and Distance Education and Educational Technology. 2017.
 9. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2017. Διοργάνωση: Ε.Ε.Π.Ε.Κ. - Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
 10. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 2ο  Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Διδακτικές Διαδρομές στο σημερινό σχολείο. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα, 2017. 
 11. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματαστην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση».  Πάτρα 24, 25, 26 Νοεμβρίου 2017.
 12. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 5o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» Ειδική θεματική ενότητα: “Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση” Θεσσαλονίκη 27, 28, 29 Απριλίου 2018.
 13. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο5ο Συνέδριο "Νέος Παιδαγωγός". Αθήνα 28, 29 Απριλίου 2018.
 14. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2018. Διοργάνωση: Ε.Ε.Π.Ε.Κ. - Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
 15. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο5ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση».  Ιωάννινα 23, 24, 25 Νοεμβρίου 2018.
 16. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 3ο  Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Διδακτικές Διαδρομές στο σημερινό σχολείο. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα, 2018.
 17. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2019. Διοργάνωση: Ε.Ε.Π.Ε.Κ. - Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
 18. Κριτής εργασιών στο ICODL - International Conference in Open and Distance Learning. 10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον της εκπαίδευσης.Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2019
 19. Κριτής εργασιών στο  INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL INNOVATION
 20. Μέλος της επιτροπής κριτών του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ηλεκτρονικής Αίθουσας Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 2019 - 2020
 21. Μέλος της επιτροπής κριτών στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2020.  
 22. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2020. Διοργάνωση: Ε.Ε.Π.Ε.Κ. - Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
 23. Kριτής (Φεβρουάριος 2021 για το 6ο τεύχος – eTwinning) στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Μάθηση με Τεχνολογίες», με ISSN 1792 – 1813, http://mag.e-diktyo.eu της Ελληνικής Ένωσης για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε (www.e-diktyo.eu) σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών «Μιχάλης Δερτούζος» (www.ekped.gr).
 24. Μέλος της Επιτροπής Κριτών, εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2021. Διοργάνωση: Ε.Ε.Π.Ε.Κ. - Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

 

8. Ετεροαναφορές σε διπλωματικές εργασίες

7. Μπέσσα, Γ. (2018). Η συμβολή της Τέχνης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων μέσω της αισθητικής εμπειρίας. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών του Κέντρου Πρόληψης στη Λάρισα. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.

6. Τζήλου, Γ. (2018). Συνεργατική Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Α/θμια εκπαίδευση μέσα από μία έρευνα-δράση με θέμα:"Η διδακτική των μαθηματικών μέσω της Τέχνης με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.

5. Κορδέλα, Α. (2017). Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία, εκπαιδευτική μεθοδολογία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ως μέσο κριτικού στοχασμού και η αξιοποίησή της ως διδακτική πρακτική. Η περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος "Εκπαίδευση Ενηλίκων" στο Ε.Α.Π. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.

4. Σπηλιοπούλου, Α. (2017). Αντιλήψεις εκπαιδευτών ΙΕΚ για τη χρήση της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία». Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.

3. Φραγγιαδάκη, Γ. (2017). Ο ρόλος του πολιτισμικού κεφαλαίου στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Η περίπτωση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα "Αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση". Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.

2. Γκαρτζόπουλος, Μ. (2016). ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΒΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΔΙΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.

1. Μπίκα, Χ. (2015). Η συμβολή της μεθόδου "Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία" στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού και το μετασχηματισμό των παγιωμένων αντιλήψεων των ενήλικων: μια μετασύνθεση ερευνών. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.

9. Ετεροαναφορές σε εισηγήσεις, συνέδρια κ.λπ.

2. Γκούμα, Ό. (2016). Διδακτική πρόταση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπόνηση πολιτιστικών προγραμμάτων: "Εγώ… ο Δομήνικος". 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, 2016. paper

3. Γκούμα, Ό. (2016). Ο Θεός... των άλλων. Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. Νέος Παιδαγωγός. (σ. 1582 - 1599). Αθήνα, 2016. paper

4. Γκούμα, Ό. (2016). «Ζωές… αγγέλων»: Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδακτική ενότητα του Μοναχισμού στo μάθημα των Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2016. Paper.