ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ– ερευνητικεσ εργασιεσ

Κεντρική σελίδα

Από τους πιο σημαντικούς στόχους της εκπαίδευσης σε μια εποχή τεχνολογικής έκρηξης , όπως αυτή που διανύουμε, είναι η εξοικείωση του μαθητή και κατ’ επέκταση του μέσου πολίτη με την τεχνολογία. Το μάθημα της τεχνολογίας δεν ανήκει στα παραδοσιακά μαθήματα, αποτελεί ένα αντικείμενο στο οποίο αποκρυσταλλώνεται μια νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία. Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές, ανεξάρτητα από τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους, το τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζουν μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες τους( μεταφορές, συγκοινωνίες, συσκευασία, προώθηση προϊόντων, κ.α.) και να εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του τεχνολογικού αναλφαβητισμού το μάθημα της Τεχνολογίας στοχεύει στην καλλιέργεια πρακτικών ικανοτήτων που αναπτύσσονται κατά το στάδιο κατασκευής των διαφόρων αντικειμένων από μέρους του μαθητή, αλλά και στην απόκτηση γνώσεων που αφορούν τη μεθοδολογία επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων όπως είναι η αναζήτηση, η συγκέντρωση, η αξιολόγηση και η επεξεργασία πληροφοριών.

Το μάθημα ξεφεύγει από τη μέθοδο της στείρας αποστήθισης και ενεργοποιεί τους μαθητές ώστε οι ίδιοι να ανακαλύψουν τη γνώση. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αυτή του προγράμματος Maryland Plan το οποίο προβλέπει κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης των γνώσεων της τεχνολογίας για κάθε αναπτυξιακό επίπεδο μαθητών:

· Ατομική Εργασία / Α Γυμνασίου

· Ομαδική Εργασία / Β Γυμνασίου

· Έρευνα και Πειραματισμός / Α Λυκείου

 

Πηγή: Γλώσσας Νικόλαος, Τεχνολογία Α’ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ

 

 

Ερευνητικές Εργασίες - Project

 

Οι Ερευνητικές Εργασίες θεσμοθετούνται από τον Σεπτέμβριο του 2011 και αντικαθιστούν το μάθημα της Τεχνολογίας στην Α’ Λυκειου. Η φιλοσοφία των ερευνητικών εργασιών, κατά την άποψη μου, εξακολουθεί να είναι η ίδια με αυτή που ήταν στο μάθημα της Τεχνολογίας , που όπως αναφέρεται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού ‘’Η Καινοτομία  των Ερευνητικών Εργασιών  στο Νέο Λύκειο’’,  αντιλαμβάνεται τους μαθητές ως μικρούς «διανοούμενους», «επιστήμονες» και «ερευνητές», που συνεργάζονται στενά σε πλαίσιο πρωτοβουλιών και επιλογών και προσεγγίζουν βιωματικά και με διαφορετικούς τρόπους τη νέα σχολική γνώση μέσα από διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα, πειραματισμούς και διερευνήσεις. Ωστόσο,  εμπλουτίζει και ενισχύει το μάθημα της Τεχνολογίας δίνοντας έμφαση στην διεπιστημονικότητα και τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο εργασίας και   στηρίζεται πάνω σε τέσσερις παιδαγωγικές αρχές, που είναι οι εξής:

 

1. Η αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης,

2. Η αρχή της Διεπιστημονικής Συνεργασίας των Καθηγητών

3. Η αρχή της Διαφοροποίησης του Περιεχομένου, της Διαδικασίας και του Πλαισίου της Μάθησης

4. Η αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών.

 

 

Þ Σκοποί της ερευνητικής διαδικασίας στη σχολική τάξη

 

 

 

Website counter