Νομοθεσα


Φ.1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 
ΝΟΜΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
1979  
Π.Δ. 104/1979
Περ σχολικο και διδακτικο τους, υπηρεσιακν βιβλων, εγγρφων, μετεγραφν, φοιτσεως, διαγωγ και τιμητικν διακρσεων των μαθητν των σχολεων Μσης Γενικς Εκπαιδεσεως
   
1981  
Π.Δ. 465/1981
Περ του τρπου προαγωγς, απολσεως και εξετσεων των μαθητν των Γυμνασων
   
1985
Νμος 1566:
Δομ και λειτουργα της πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και λλες διατξεις. (903 kb)
 
 
 
1986    

Γ2/4094/23-09-1986 Δ/γ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Κανονισμς λειτουργας μαθητικν κοινοττων

 
1994
1995
2000
2001
2002
 
2003
 
2004
2005
2006
Νμος 3500:
Για την αντιμετπιση της ενδοοικογενειακς βας
και λλες διατξεις
Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α
ΦΕΚ 206/13-02-2006
Αριθμ. 13324/Γ2 (5)
Σχολικο περπατοι και εκπαιδευτικς εκδρομς μαθη−
τν Δημοσων και Ιδιωτικν σχολεων της Δευτερο−
βθμιας Εκπαδευσης.
 
Νμος 3467(21-06-2006):
Επιλογ Στελεχν Εκπαδευσης, ρθμιση θεμτων διοκησης κλπ

Π.Δ. 105/2006 ΦΕΚ 102 τ. Α

Τροποποηση του π.δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολγηση των μαθητν του Ενιαου Λυκεου»

   
2007
Νμος 3577:
Δημιουργα Φορα Διαχερισης Ολοκληρωμνου Προγρμματος Δια βου Μθησης, ρθμιση θεμτων ιδιωτικς
εκπαδευσης και φορων εποπτεας Υπουργεου Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων και λλες διατξεις
     
Νμος 3528:
Κδικας δημοσων Υπαλλλων
   
2008
     
Γ2/119052/17-09-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Οδηγες σχετικ με τις αναθσεις μαθημτων στους εκπαιδευτικος Δ.Ε.
Νμος 3699:
Ειδικ Αγωγ και Εκπαδευση ατμων με αναπηρα με ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες
 
Χοργηση αδειν σμφωνα με τον Υπαλληλικ Κδικα και τον Κδικα Κατστασης Δημοτικν και Κοινοτικν Υπαλλλων
   
Η/123866/29-09-2008 Απφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 2091 τ. Β
Τροποποηση απφασης 55302/H/30-04-2008 περ καθορισμο ωρν εργασας του προσωπικο καθαριτητας των σχολεων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
2009
 
ΠΔ 12/2009:
Τροποποηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολγηση των μαθητν του Ενιαου Λυκεου» (ΦΕΚ 65 Α`)
Φ253/155439/Β6/16-12-2009 Απφαση Υπ. Παιδεας ΦΕΚ 2544 τ. Β
Εξταση μαθητν με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες
 
2010
     
9274/8957/29-03-2010 ΜΤΠΥ
Κρατσεις υπρ Μ.Τ.Π.Υ. επ των δαπανν Σχολικν Επιτροπν
Νμος 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α
Προασαρμογς Καλλικρτη
 
Α2/79321/06-07-2010 Απφαση Υπ. Παιδεας
Προσαρμογ των διατξεων που διπουν τα προσντα ,τα κριτρια και τη διαδικασα επιλογς διευθυντν και υποδιευθυντν των σχολεων της δημσιας δευτεροβθμιας εκπαδευσης κλπ
Γ2/68100/11-06-2010 Υπ. Παιδεας
Προγραμματισμς εκπαιδευτικο ργου για τα Γυμνσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικο τους 2010-2011
Νμος 3848:
Αμαβθμιση του ρλου του εκπαιδευτικο-καθιρωση καννωναξιολγησης και αξιοκρατας στην εκπαδευση και λοιπς διατξεις
 
Γ2/28722/12-03-2010 Απφαση Υπ. Παιδεας
Εξταση μαθητν Ημερσιων και Εσπερινν Γυμνασων, με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες
2011
 
Π.Δ. 41/2011 ΦΕΚ 107 τ. Α
Τροποποηση του Π.Δ. 60/2006 “Αξιολγηση των μαθητν του Ενιαου Λυκεου” (ΦΕΚ Α` 65)
18890/Γ2/14/02/2011
Αποτπωση καλν πρακτικν σχολικν μονδων Δ.Ε. για την πρληψη και
αντιμετπιση της βας και επιθετικτητας μεταξ μαθητν
   
Γ2/59609/25-05-2011 Απφαση Υπ. Παιδεας ΦΕΚ 1213 τ. Β
Ωρολγιο πργραμμα των μαθημτων της Α` τξης Γενικο Λυκεου
 
 
Π.Δ. 21/2011 ΦΕΚ 72 τ. Α
Τροποποηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολγηση των μαθητν του Ενιαου Λυκεου» (ΦΕΚ Α` 65)
 
Εκδρομς-Μετακινσεις μαθητν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
2012

Ν. 4057/2012 ΦΕΚ 54 τ. Α

Πειθαρχικ Δκαιο Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων Νομικν Προσπων

ΠΔ 48/2012 ΦΕΚ 97 27-4-12
(Τροποποηση του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α)

Αξιολγηση των μαθητν του Ενιαου Λυκεου

Με λες τις τροποποισεις μχρι σμερα
Αρχεο: 9.79 Mb

Γ2/36797/02-04-2012 Απφαση Υπ. Παιδεας

«Ωρολγιο πργραμμα των μαθημτων της Α` τξης Γενικο Λυκεου»

Σχεδιασμς και υλοποηση προγραμμτων σχολικν Δραστηριοττων για το σχολικ τος 2012-2013

Γ2/36799/02-04-2012 Απφαση Υπ. Παιδεας

«Ωρολγιο πργραμμα των μαθημτων της Β` τξης του Γενικο Λυκεου»

   

Για Ερευνητικς εργασες και λειτουργα τμημτων λες οι τροποποισεις:

Γ2 100835 04 09 12_τμματα

Γ2 100837 04 09 12_Δκαιο

Γ2 47143 27 04 12_Ερευνητικ

Γ2 47758 27 04 12_Ερευνητικ

Γ2 100838 04 09 12_Ερευνητικ

Γ2 105847 13 09 12_Ερευνητικ

Επανακαθορισμς περιοχν μετθεσης Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης Δ2/152263/04-12-2012

Οδηγες για τον υπολογισμ του Γενικο Μσου ρου στην Α τξη Γενικο και Εσπερινο Γενικο Λυκεου για το σχ. τος 2012-2013

Γ2/152212/04-12-2012 Υπ. Παιδεας

2013

Ν. 4115/2013 ΦΕΚ 24 τ. Α

Οργνωση και λειτουργα Ιδρματος Νεολαας και Δια Βου Μθησης και Εθνικο Οργανισμο Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο και λλες διατξεις

(Επιβραβεσεις διακριθντων αθλητν, Θματα πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσηςκλπ)

ΠΔ 24/2013 ΦΕΚ 55 τ. Α
(Τροποποηση και συμπλρωση του ΠΔ 48/2012 «Τροποποηση του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α»)

Με λες τις τροποποισεις μχρι σμερα

Δ2/4728/14-01-2013 Απφαση Υπ. Παιδεας

Αυτοδκαιη νταξη των εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης στις νες περιοχς μετθεσης

 

 


 

Γ7/24136/21-02-2013 Απφαση Υπ. Παιδεας

«Οργνωση και Λειτουργα ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικ τος 2012-2013»
ρθρο Μνο

 

 

Διφορα:

 

 

επιστροφ στην

Αρχικ σελδαCopyright 2011 Γιώργος Καριπίδης, Μαθηματικός