ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 14

Επανάληψη με προκαθορισμένα βήματα – σειρές και γινόμενα Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο να διαβάζει έναν αριθμό Ν (όπου Ν>=1) και να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα Σ=1+2+3… +Ν.(ask1fpy) Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο να διαβάζει έναν αριθμό Ν (όπου Ν>=1) και να υπολογίζει και να εμφανίζει το γινόμενο Ν!=1*2*3……

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 13

Εύρεση Μεγίστου και ελαχίστου με προκαθορισμένα βήματα Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο να διαβάζει μισθούς 10 υπαλλήλων και να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέγιστο μισθό. (ask1fpy) Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο να διαβάζει βαθμούς 10 μαθητών και να υπολογίζει και να εμφανίζει το μικρότερο βαθμό. (ask2fpy) Να γράψετε πρόγραμμα σε…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 12

Επαναληπτικό φυλλάδιο ασκήσεων.   Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο να διαβάζει τα λίτρα βενζίνης που έχουμε στο αυτοκίνητο και τη μέση κατανάλωση που έχουμε κάνει σε (λίτρα ανά 100 Km) και να υπολογίζει και να εμφανίζει πόσα περίπου χιλιόμετρα μπορούμε να κάνουμε ακόμα.(ask1f12.py) (Βοήθεια : χιλιόμετρα = λίτρα βενζίνης Χ 100/κατανάλωση) 30 μαθητές…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 11

Επανάληψη με προκαθορισμένα βήματα – η εντολή for Μετρητές Μία εταιρεία διαθέτει 100 υπαλλήλους. Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει το μισθό κάθε υπαλλήλου και αν ο μισθός του είναι πάνω από 1500 € να εμφανίζει το μήνυμα υψηλόμισθος, αλλιώς να εμφανίζει το μήνυμα χαμηλόμισθος. Στο τέλος να εμφανίζει το πλήθος των…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 10

Επανάληψη με προκαθορισμένα βήματα – η εντολή for Αθροίσματα SUM και ΜΟ Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το βάρος 25 δεμάτων και να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό βάρος και το μέσο όρο τους.(ask1f10.py) Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το ύψος σε εκατοστά 20…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 9

Επανάληψη με προκαθορισμένα βήματα – η εντολή for Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να επαναλαμβάνει το όνομά σας 30 φορές. (ask1f9.py) Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να εμφανίζει τους αριθμούς από το 1 έως το 1000. (ask2f9.py) Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να εμφανίζει τους αριθμούς…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 8

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8 Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Επανάληψη προετοιμασία για εργαστηριακή εξέταση Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το βάρος τριών δεμάτων και να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμά τους. (ask1f8.py) Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το ύψος (σε εκατοστά) 3 παικτών του μπάσκετ και να…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 7

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Να υπολογίσετε το αποτέλεσμα των παρακάτω πράξεων: α. 15+9/3= β. 4/2+6= γ. 15%7= δ. 2**2+6= ε. (5+6)%3= στ. 3*8/2-6= ζ. 2*4**2%3= η. 29/5= θ. (10/4.0)+1= ι. 7.0/2= ια. 6%9= 2) Να χαρακτηρίσετε ως True ή False τις παρακάτω εκφράσεις: α. 15==34 β. 23>=12 γ. 17<=17 δ. 28!=15 ε. 35>=35 στ. 1000>100 ζ.…