ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 10

Επανάληψη με προκαθορισμένα βήματα – η εντολή for Αθροίσματα SUM και ΜΟ Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το βάρος 25 δεμάτων και να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό βάρος και το μέσο όρο τους.(ask1f10.py) Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το ύψος σε εκατοστά 20…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 9

Επανάληψη με προκαθορισμένα βήματα – η εντολή for Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να επαναλαμβάνει το όνομά σας 30 φορές. (ask1f9.py) Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να εμφανίζει τους αριθμούς από το 1 έως το 1000. (ask2f9.py) Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να εμφανίζει τους αριθμούς…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 8

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8 Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Επανάληψη προετοιμασία για εργαστηριακή εξέταση Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το βάρος τριών δεμάτων και να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμά τους. (ask1f8.py) Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα python το οποίο να διαβάζει το ύψος (σε εκατοστά) 3 παικτών του μπάσκετ και να…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 7

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Να υπολογίσετε το αποτέλεσμα των παρακάτω πράξεων: α. 15+9/3= β. 4/2+6= γ. 15%7= δ. 2**2+6= ε. (5+6)%3= στ. 3*8/2-6= ζ. 2*4**2%3= η. 29/5= θ. (10/4.0)+1= ι. 7.0/2= ια. 6%9= 2) Να χαρακτηρίσετε ως True ή False τις παρακάτω εκφράσεις: α. 15==34 β. 23>=12 γ. 17<=17 δ. 28!=15 ε. 35>=35 στ. 1000>100 ζ.…

ΒΠ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6

Εντολή επιλογής ή απόφασης if Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να διαβάζει τον τελικό βαθμό ενός μαθητή και να εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή το αντίστοιχο μήνυμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: (askf6_1.py)   Βαθμός Μήνυμα (χαρακτηρισμός) 0-9.5 ΚΑΚΩΣ Πάνω από 9.5 – 13 ΜΕΤΡΙΑ Πάνω από 13 – 16 ΚΑΛΑ Πάνω από…

Φύλλο Ασκήσεων 4

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών» Φύλλο Πληροφοριών & Ασκήσεων 4 Ασκήσεις με PHP εντολές for και while Σύνταξη εντολής: for ($i=1; $i<=100;$i=$i+1) { εντολές } Στην αρχή το i είναι 1. Κάθε φορά που εκτελούνται οι εντολές αυξάνει με το βήμα που δίνουμε ($i=$i+1). Μόλις γίνει 100 εκτελούνται οι εντολές και σταματάει η επανάληψη. Η…

Φύλλο Ασκήσεων 3

  Φύλλο Πληροφοριών & Ασκήσεων 3 Ασκήσεις με PHP echo , εντολή if Σύνταξη εντολής: if (συνθήκη) { εντολή1 εντολή2 } else { εντολή3 εντολή4 } Αν η συνθήκη είναι Αληθής εκτελούνται οι εντολές 1 και 2 Αλλιώς εκτελούνται οι εντολές 3 και 4. Το αλλιώς (else) δεν είναι υποχρεωτικό. Το { παίζει το ρόλο…

Φύλλο Ασκήσεων 2

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών» Φύλλο Ασκήσεων 2 Να γράψετε πρόγραμμα σε php το οποίο να δίνει μία τιμή σε έναν ακέραιο αριθμό και υπολογίζει και να εμφανίζει τον διπλάσιο και τον τριπλάσιό του. Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται με τη μορφή π.χ. Ο αριθμός 5 έχει διπλάσιο 10 και τριπλάσιο 15 (askf2_1.php) Η εταιρεία ύδρευσης…