Εισαγ. στις Αρχές Επιστ. Η/Υ Φυλλάδιο 10

Λίστες: Σύνταξη: Όνομα=[στοιχείο1, στοιχείο2,….] Στην python μία λίστα είναι ένα σύνολο στοιχείων που έχουν μία συγκεκριμένη σειρά. Το πρώτο στοιχείο είναι στη θέση 0 το επόμενο στη θέση 1 κ.ο.κ Παραδείγματα:Εκτελέστε τα παρακάτω παραδείγματα για να δείτε πως λειτουργούν οι λίστες: par1_f10.py #Δημιουργία μιας λίστας ζώα zwa=[‘Αλεπού’,’Λιονταρι’,’Ελέφαντας’,’Τίγρης’] #Εμφάνιση στοιχειων της λίστας print ‘Στη θέση 0…