42  49   2    8

 7    3  46  45

48  43   9    1

4     6  44  47

 

 Αυτή είναι απο εκείνες τις σελίδες που για να τις βλέπετε σωστά μπορεί να χρειασθεί να ρυθμίσετε τον υπολογιστήσας: πηγαίνετε Πίνακας Ελέχγου, έπειτα "τοπικές ρυθμίσεις κ ρυθμίσεις γλώσσας", απο εκεί επιλέγετε την καρτέλα "Γλώσσα" κ εκεί στην παράγραφο "Υποστήριξη επιπλέον γλωσσών" κάνετε τίκ στα 2 κουτάκια για: "εγκατάσταση αρχείων για γλώσσες με περίπλοκη γραφή" κ "εγκατάσταση αρχείων για γλώσσες ανατολικής Ασίας").

 

Ουκ ένι δυνατόν ιητρικήν ειδέναι ὅστις μή οἶδεν ὅ,τι εστίν άνθρωπος

ح لهبهنتيا (هي)ناي ميا پلحقح پعو پانتا (ي)ايما ترهخهي

ط(ه)همعو ك پءس تحنه باستا عپعيا كارديا تحن هخهي! (مانتينادا پعو اكعوسا نا تراقعودعون ستحن كرحتح)

 

تحن تهتارتح ٩ ف هبرعواريعو ٢٠٠٥ حتان ح پرءتعخرعنيا تعو سهلحنياكعو هتعوس. فرعنتيسا هكهينح تح مهرا نا تحن پهراسء ءرايا، قيا نا پاهي ءرايا ح خرعنيا. مهس تحن نوختا تحن ءرا تعو ارعورايعو هكاشا طومياما كاطءس سونيستءنتان اپع تع كينهصيكع حمهرعلعقيع ك اپاققهيلا تيس پرعسهوخهسمعو، هتسي ءسته نا هخء تحن مهرا هلهوطهرح. تع پرءي هكهي پعو پاسكيصا نا سحكءطء اپع تع كرهباتي ك پارالومهنعس اپع تعن وپنع دهن هبريسكا تحن دونامح، سكهفطحكا نا كانء ليقح پهعغومناستيكحقيا نا نتابرانتيسء. هكهينح تح ستيقمح، پرين پرایء اوتع پعو سكهفطحكا، اكعوء هنان كعراكا نا كراصهي مه يديايتهرح كاكيا، تهتيا كاكيا پعو ك ع كعراكاس اكعمح سپانيءس دهيخنهي. طراسعس پعو هخهي ح فءنح تحس اديكياس! سكهفتحكا، ك امهسءس مه هپياسه تهتيا عرقح پعو پهتاختحكا امهسءس اپع تع كرهبباتي. تع هسترءسا، ك هپهيتا كاطيسا ك اپحققهيلا ۱۰٨ فعرهس ميا هوخح سونتعمح پعو پيستهوء پءس هخهي تح دونامح نا هیعودهتهرءنهي تع كاكع، معو پحره كانا دهكالهپتع. ع كعراكاس دهن سونهخيسه نا كراصهي، ك هلپيسا پءس تع كاكع طا پهرنعوسه خءريس نا افحسهي پلحقح. هفاقا پرءينع، كينحسا قيا تع سخعلهيع، ستحن كاتحفعرا انتيكرو اپع تع يمارهت بلهپء هنان كعراكا نا باديصهي ستع ليطعسترءتع افعبعس، عرمء كاتا پانءتعو، اپعماكرونطحكه. عي دونامهيس تعو كاكعو سحمهرا باصعون علاتعوس تا دوناتا هنانتيعنماس، سكهفتحكا، اللا دهن طا تعوس پهراسهي! وپارخهي طهعس ك بلهپهي!

پاء ستع سخعلهيع. تي ءرا ناـتان، ٩؟ ١٠ پارا؟ پهراسان دحمعسيعقرافعي اپع تعپيكع كانالي (دهن تيس/تعوس هيدا) رءتحسان تع فولاكا، تع لعوكا: «هدء هيناي تع پايدي پعو اوتعكتعنحسه؟». عخي، تعوس اپانتحسه ع لعوكاس، ك فوقانه قيا تع ١ع لوكهيع. تعسع مپعوفعي حتان پعو نعميسان پءس هيماسته تع ١ع لوكهيع. ك وستهرا قراشانه ستحن هفحمهريداتعوس هنا سءرع مالاكيهس، قياتي ك اقرامماتعي هيناي، ك مپعوفعي. عي پالايعتهرعي كاطحقحتهس تيس یهرعونه علهس هكهينهس ك هكهينعوس پعو دعولهوعونه ستا تعپيكا كاناليا ك تعپيكهس هفحمهريدهس، حتان عي خهيرعتهرعي ماطحتهستعوس. معو هيپه ع لعوكاس قيا پايدي پعو اوتعكتعنحسه ك تع موالعمعو پحقه ستحن ٣٠خرعنح كعپهلا پعو هيخه اوتعكتعنحسهي تحن پرعحقعومهنح ح پرعپرعحقعومهنح مهرا پهفتعنتاس ستا براخيا مپرعستا اپع تع نعسعكعمهيع، نعميسا عتي شاخنان سخهتيكا مه هكهينح تحن وپعطهسح. (پهطانه اپع پعللاپلا كاتاقماتا ك اپع ايمعرراقيا، دوعميسو ءرهس هكانه نا یهشوخحسهي! تي خرءستعوسه ح كاكعمعيرا! سه لاقعو خرعنيا قهننحمهنح كي اوتح، تع ١٩٧٥). ع لعوكاس معو هيپه پءس هيناي پايدي تعو سخعلهيعو، اكعمح هيخا تحن يدها پءس هيناي كعريتسي. اقعري هيناي، معو هيپه. ارخيسا نا سكهفتعماي: «ان هيناي پايدي تعو ١عو لوكهيعو، پيطانعتاتا تعن هيخامه پرءتوتهرا ماطحتحماس، افعو تا پهريسسعتهرا پايديا تعو ١عو لوكهيعو اپع تع ديكعماس غومناسيع پرعهرخعنتاي». تعته ع لعوكاس، دهن یهرء پءس، ماللعن اپع تع كينحتع تحلهفءنحسه ك هماطه، پءس لهقهتاي هلهوطهريادحسس كءستاس. سونحطيسمهنع عنعما، مامعو پهراسه ح سكهشح: هيخامه كـ همهيس هنان ماطحتح مه اوتع تع عنعما. شایه برهس، معو لههي ع لعوكاس، ع هلهوطهريادحس ع كءستاس پعو هيخامه، سه پعيع لوكهيع پحقه؟ ان پحقه ستع ١ع لوكهيع، اوتعس هيناي. ك پعو نا تع برء؟ هيپا؟ ا! ناي، طا دء ستع پرءتعكعللع، پعو ستهيلامه تع اپعلوتحريع. كعيتاصء ستع پرءتعكعللع كاتا تعن مايعيعونيع تعو ٢٠٠٢، بريسكء تع عنعماتعو، عنتءس ستع ١ع لوكهيع ستهيلامه تع اپعلوتحريعتعو. اوتعس هيناي، لههي ع لعوكاس. – دهن هيناي دوناتعن! هيپا. اوتعس حتان ع پيع لهبهنتحس اپـ علعوس تعوس ماطحتهسماس، پانتعته اريستعوخعس، پانتعته قهلاستعس، پانتعته پهرحفانعس، تعن اقاپعوسان علعي عي ماطحتهس، تعن هبقالان پرعهدرع تعو ١٥مهلعوس، ك دهن شارءنه سه تيپعتا. طوماماي، هيپا، سخهدعن كاطه مهرا تعن فهرنانه ماصي مه تعوس ستهنعوستعو فيلعوس ستعن پرعحقعومهنع ديهوطونتحماس، تعن غيانناكاكح، قيا اتایيهس پعو كامنانه، بارهطحكه ع غيانناكاكحس نا تعوس تيمءرهي. حتان سونحطءس (تعو تعته ق۱) ع هلهوطهريادحس، ع (دحمحترحس) غيالامپعوكحس ك ع (نيكعس) غلوف عس. تعوس ميلعوسه لعقيكا ع غيانناكاكحس: «هسهيس هيسته یوپنيا پايديا، (حتان ك عي ۳ كالعي ستا ماطحماتا) دهن تع كاتالاباينهته عتي هيناي خاصا اوتا پعو كانهته؟ قياتي تا كانهته، پهستهمعو». ك اپانتعوسان، پرعپانتءن ديا ستعماتعس هلهوطهريادح، تع هیحس اميمحتع: «كانعومه مهقالا ك هنتوپءسياكا پراقماتا، ءسته نا اپعكتحسعومه فحمح، ك وستهرا، افعو فوقعومه اپع تع غومناسيع، علعي طا ماس طومعونتاي عتي كانامه مهقالا پراقماتا، طا افحسعومه عنعما ستع سخعلهيع». دهن حیهره پيا ع غيانناكاكحس تي نا كانهي مـ اوتعوس، «مپعرهيته نا ماس تيمءرحسهته»، لهقانه، «عتان كانعومه كاتي، انالامبانعومه تحن هوطونح. دهن ماس پهيراصهي ح تيمءريا، سحماسيا قيا ماس هخهي نا بالعومه تح سفراقيداماس»، هتسي لهقانه، كاتهوطونسح پعو هدينه ع هلهوطهريادحس. ك هقء تعته طومعمعون تع خاراكتحرا پعو هخهي ع لاقعس تحس فءتياس، لاقعس هوايسطحتعس عپءس علعي عي لاقعي، مه يديايتهرع پاطعس تع عپعيع عي يديعي پعو تعـخعون تع فعبعونتاي، قيـ اوتع ك پرعتيمعون سونحطءس تحن افانهيا ك تحن ادرانهيا، قيا نا مح دءسعون فءتيا ستا پاطحتعوس. تهتعيا هيخا دياباسهي عتان اكعمح تا پايديا اوتحس تحس قهنياس، تعو ۱۹٨۷، خرعنيا تعو لاقعو تحس فءتياس، حتان اكعمح نهعقهننحتا، ك انارءتيعمعون تي هيكعنا طا دهيیعون اوتا تا پايديا ستحن كعينءنيا.

سه ليقح ءرا علعي عي كاطحقحتهس حتان اناستاتعي. تا پايديا تعو غومناسيعوماس دهن حیهران، اپع ستيقمح سه ستيقمح هپرعكهيتع نا ديادعطهي تع نهع. ماس هترءقه تع اقخعس پءس طا تع پعومه ستحن ادهرفحتعو، پعو هيناي ستحن تريتح تایح تعو غومناسيعوماس. هقء هلهقا نا محن تحس تع پعومه انعيختا، نا تحس پعومه عتي هكانه اپعپهيرا ك عتي تاخا تعن پرعلابان ك تعن هخعون ستع نعسعكعمهيع، نا هيناي پرعهتعيماسمهنح پرعتعو تع ماطهي. حرطه هنا كعريتسي اپع تع ۱ع لوكهيع، هكهي تا ماطحماتا ستاماتحسان امهسءس ك علا تا پايديا هفوقان، اوتحن تح فءنایان نا ماس پهي تي هقينه. كاطيسه ستع قرافهيع تحس وپعديهوطونترياس (كاي ديكعمعو) سه ميا كارهكلا مه پرعسءپع پرعس تا دوتيكا، ك هلهقه. هنا كعريتسي مه ماورا مالليا پياسمهنا مه هنا سءرع تسيمپيداكيا، سكعولاريكيا كعككينا ك پراسينا ستا اوتيا ك ستح موتح، دهن حتان تعو غومناسيعوماس، حتان تعو تهتارتعو ك مهتا پحقه ستع ۱ع لوكهيع. هيپه عتي تحن ۱ح ءرا دهن حطهله ع كءستاس نا كانهي قومناستيكح، تعو هيپان «طا پارهيس اپعوسيا»، اديافعرحسه (پانتا اديافعرعوسه قيا پعينهسهیافانيستحكه، تعن هشایان، اكعوسان تسيريدهس (اكعوسا ارقعتهرا پاراللاقح اوتحس تحس هكدعخحس، عتي دهن حتان عي ديكهستعو تسيريدهس، اللا تحس كعپهللياس پعو تعن برحكه كرهماسمهنع). تعن هيدان نا كرهمهتاي، هپاطان علعي سعك. سكهفطحكا: سونحطءس هيناي دوسكعلع نا پهطانهي كانهيس اپع كرهماسما، تع سكعيني دهن سفيققهي كالا، قيـ اوتع تعوس كاتاديكعوس تعوس تع الهيفعون مه ساپعوني نا قليستراهي، طا هپرهپه نا تعن پرعلابعون. نا عمءس پعو دهن تعن پرعلابان. هفوقه تع كعريتسي تعو لوكهيعو. وستهرا اپع ليقح ءرا بلهپء تحن كاسمهريدعو (تريتح تایح، ق۱) كلاممهنح، نا تحن ستحريصعون اللا كعريتسيا عرطيا، ك نا كاتهباينعون تا سكاليا، نا پحقاينعون ستيس بروسهس، ستحن اولح. ستاطحكا ستحن پعرتا نا دء تي سومباينهي. هرخهتاي هپهيتا انهباينعنتاس تيس سكالهس ح كاسمهريدعو مه تا كعريتسيا پعو تحن كراتعوسان، كاتاكعككينح سان نا هفاقه ۱۰ خاستعوكيا ستع كاطه ماقعولع، مه برهممهنع پرعسءپع ك كهفالي، قهماتح داكروا. تحس لهء: «هسو دهن هيساي ح كءنستانتينا كاسمهريدعو؟»، معو هقنهشه «ناي». – «تي هخهيس؟» - «هيماي ح فيلح تحس باغغهليتساس» - «پعو هيناي ح باغغهليتسا؟» - «هفوقه، تحن پحران». هماطا هپهيتا اپع كاطحقحتهس عتي تحن باغغهليتسا (ادهرفح تعو كءستا تعو هلهوطهريادح) حرطه ع طهيعستحن ك تحن پحره، تع هماطه اپعتعما. اوتعس ع طهيعس، هماطا ارقعتهرا، هيناي ادهرفعس تحس ماناستعو، تساكالعودحس لهقهتاي، ك هيناي داسكالعس ك ديهوطونتحس ستع ۱۴ع دحمعتيكع، تعو پرعف حتح حليا، ستع عپعيع هرقاصهتاي ح پرءحن سوصوقعسمعو، ح ارغورعولا، ك هكهي پحقاينهي ح كعرحماس. هخهي، لهنه، كامپعسا ادهرفيا ح مانا تعو كءستا تعو هلهوطهريادح.

پحرا مهتا كاتي دياقءنيسماتا ك تا پحقا نا تا بالء ستحن اپعطحكح. هكهي پعو هباصا هنا دياقءنيسما تعو ق۱ ستع فاكهللع، بلهپء تع هپانء هپانء حتان تع قراپتع تحس باغغهليتساس، ستا ارخايا حتان ك هيخه باطمعلعقحطهي مه ۱۳. تع كهيمهنع پعو هیهتاصعتان ستع دياقءنيسما هلهقه: «پرعهيپعن ده تايس قونايیي مح پعيهين كراوقحن اللا سيقحي تع پاطعس فهرهين».

تحن اللح مهرا پحرامه تيس تعپيكهس هفحمهريدهس نا ماطعومه، تع هيخانه پرءتعسهليدع، ك علع رءتعوسامه ك سوصحتعوسامه قيـ اوتع. ميا بدعمادا علح ح كابالا قيـ اوتع سوصحتعوسه. عي هفحمهريدهس هيخان ك فءتعقرافيهس، عخي تعو پايديعو، اللا تعو دهنترعو ك تعو كلاديعو (مه تع اپعمهيناري تعو سكعينيعو) اپع تع عپعيع هيخه كرهماستهي. تهسسهرا مهترا شحلا حتان هكهينع تع كلادي ك خامحلعتهرا كلاديا دهن هيخه تع دهنترع، علعي اپعرحسان پءس مپعرهسه نا سكارفالءسهي هكهي. وپحرخه، هلهقه ح هفحمهريدا، هكهي هنا سكعيني كعممهنع اپع پاليعتهرح كعونيا، تع هدهسه ستع كلادي ك عسع پهريسسهوه تع هدهسه سه هنا اللع كلادي، محن توخهي ك یهلوطهي، اپع تحن اللح مهريا هكانه طحليا ك تحن هباله ستع لايمعتعو، ك پحدحیه كاتء. هيپان پءس ع طاناتعس حتان اكاريايعس، دهن پرعحلطه اپع تع سفيیيمع تعو لايمعو اللا هپهيدح تعو هسپاسه ح سپعندوليكح ستحلح ستع لايمع (:اوتع دهن پرهپهي نا حتان الحطهيا، اپع ع،تي اكعوسا ارقعتهرا، اپع تع سفيیيمع تعو لايمعو طاناتءطحكه. قيا نا پارحقعرحطعون كاي نا اپعسهيسعون ايسطحماتا هنعخحس پعو دهن تعن پرعلابان، هيپان پءس ع طاناتعس حتان اكاريايعس). ميا قونايكا فيلح تءن قعنيءنتعو پعو پحقه ستحن كحدهيا (سونانتحطحكامه ستع ترايناكي تحس پاناقياس تع مهسحمهري تحس هپعمهنحس مهراس) اپعرعوسه پءس حتان تعسع اسپرعس، لهس ك حتان صءنتانعس، هنء پهريمهنه نا هخهي مهلانياسهي. تحس هيپا هكهينع پعو حیهرا،  عتي دهن سفيختحكه ع لايمعستعو، اپع تع سپاسيمع یهشوخحسه. ح هفحمهريدا هقراشه عتي عي قعنهيستعو حتان خءريسمهنعي، تهراتءدهس شهما، حتان ماصي ك اقاپحمهنعي ك پعلو كعنتا ستع پايدي. هقراشه اكعمح عتي كاتء اپع تع دهنترع برحكان تحن ماطحتيكحتعو تسانتا ك تحن تسانتا مه تح ستعلح پعو پحقاينه ستع كاراته، ك هنا شهوتيكع پلاستيكع سپاطي پعو خرحسيمعپعيعوسان ستع كاراته. ك عتي برحكان ك هنا سحمهيءما عپعو هیحقعوسه قياتي تع هكانه ك پءس صحتعوسه نا تعن طاشعون. تع پهريمهنا پءس طا هيخه افحسهي سحمهيءما. مه هپياسه فلعقهرح پهريهرقهيا نا ماطء تي هقرافه. ح هفحمهريدا هلهقه معنع عتي عي لعقعي پعو پرعبالله دهن حتان سحمانتيكعي. دهن انهفهره تع عنعما تعو پايديعو، ان ك تع هيخه پيا ماطهي علح ح كابالا. ليقع ارقعتهرا بقحكه ستح فعرا مهتایو تءن كاطحقحتءن تعو سخعلهيعوماس، تع هيپه ح كاسمهريدعو ح كءنستانتينا، عتي ستع سحمهيءما صحتعوسه نا محن تعن طاشعون اللا نا تعن كاشعون، «ك تح ستاختحمعو نا تح ريیهته سه هكهينع تع خانتاكي ديپلا ستع لوكهيع، قيا نا هيماي پانتا كعنتا ستعوس سومماطحتهسمعو».

تحن هپعمهنح مهرا، ۱۰ ف هبرعواريعو، كانان تحن كحدهياتعو. دهن كانان هكهينع پعو صحتحسه ع نهكرعس. دهن تعن كاشان نا هوءدياسهي، معنع تعن طاشان نا ساپيسهي. دهن یهرء نا تع هيپه ع خريستعس ح نا تع قرافهي ستع هواققهليع عتي ع طهعس طهلهي تحس سحشحس تح دوسءديا انتي تحس فءتياس تحن هوءديا. امحن لهقء ومين، ان صعوسامه سه ميا كعينءنيا پعو نا سهبعتان تحن تهلهوتاياتعو هپيطوميا نا كاهي تع سءماتعو ك نا ريخطهي ح تهفرا هكهي پعو پاراققهيله، ان صعوسامه لهقء سه ميا تهتعيا كعينءنيا، دهن طا هفتانه ع كءستحس هكهي پعو هفتاسه.

كانعنيكا ح هككلحسيا دهن كحدهوهي تعوس اوتعخهيرهس، اللا بريسكهي پاراطوراكيا. عتي حتان اكعمح انحليكعس ك دهن مپعرعوسه نا هخهي هوطونح قيا تحن پرایحتعو (دهن هيخه كلهيسهي تا ۱٨ك عتي وپهفهره تعسع پعلو اپع تعن پعنع تحس شوخحستعو پعو دهن مپعرعوسه نا سوقكراتحطهي، ك هتسي دهن هيخه هوطونح اوتعخهيرعس، ك تعن كحدهشه كانعنيكعتاتا. ح ف ايدرا، ح وپعديهوطونترياماس، پحقه ستحن كحدهيا. تعن هبلهپه سوخنا ستا تهلهوتاياتعو، ك هيخه پاراتحرحسهي عتي تهلهوتايا دهن حتان هنتایهي، دهن حتان عپءس تعن یهرامه صءحرع ك خامعقهلاستع، فاينعتان سكهفتيكعس پءس كعوبالعوسه هنا بارعس، ك قوريصه هدء ك هكهي معنعستعو. «عتان اكعوسا پءس كاپعيعس اوتعكتعنحسه، امهسءس اوتعن سكهفتحكا» هيپه. ماس ديحقحطحكه پءس حتان ح كحدهيا. «پرءتح فعرا هيدا انترهس، مهقالا اقعريا دوع مهترا مپعي، نا كلاينه، ك كلايقانه مه لوقمعوس ك داكروا ك دهن مپعرعوسان نا سوقكراتحطعون، نا ستاماتحسعون، ك كلايقانه علعي. كعيتعنتان ستع فهرهترع لهس ك كعيمعتان، مه تع ستهفاني ستع كهفالي». ستهفاني؟ رءتحسا. «ناي. دهن تع حیهرهس؟ تعو فعرهسان هنا ستهفاني، سان هكهينا پعو فعرانه عي نهعنومفعي». همهينا مه انعيختع تع ستعما. معو هیحقحسه عتي عتان پهطانهي كاپعيعس خءريس نا هخهي پانترهوتهي، تعو فعرانه هنا ستهفاني قامعو. عتي اوتعس هيناي ع قامعس تءن اقامءن. ك هپهيتا عي سومماطحتهستعو دهن افحسان نا تعن پانه اللعي ستعن تافع، سحكءسان عي سومماطحتهستعو تع فهرهترع ستا خهريا ك تع پحقان، كلايقعنتاس. ك پهسان علعي پانء ستعن تافع ك كلايقان ك قانتصءطحكان هكهي، دهن طهلان نا فوقعون. پعيعس یهرهي، هيپه ح ف ايدرا، مپعرهي هتسي نا لوترءطحكه، مپعرهي نا هيناي هوتوخيسمهنعس. مپعرهي اكعمح نا كامارءسه عتي هكانه پاللحكاريا، ناي، ماس پهراسه اپع تع نعو ك عتي تع هكانه قيا پاللحكاريا، اوتع سكهفتحكه ك ح قونايكا پعو سونانتحسا تحن اللح مهرا ستع ترايناكي. ح ف ايدرا هنيءطه تساكيسمهنح، عپءس ك اللعي اپع تعوس كاطحقحتهس تعو سخعلهيعوماس، عمءس ح ف ايدرا اكعمح پهريسسعتهرع. هفوقه نءريس اپع تع سخعلهيع ك مه افحسه نا سومماصهشء. ك كاطءس سومماصهوا تا خارتيا ك هكلهيسا تا فءتعتوپيكا ك تع كعمپيعوتهر ك ع،تي اللع خرهياصهتاي مهتا تع سخعلاسما، هكعبا تا فوللا اپع تا اپعوسيعلعقيا پانء ستع فاردو پهرباصي تعو دهیيعو پاراطورعو پعو كعيتاصهي ستا نعتيا، ك فانتاصعمعون تحن هيكعناتعو سكهپاسمهنع مه لعولعوديا ك مه تع ستهفاني ستع كهفالي، ك طومحطحكا تع امهريكانيكع تراقعودي THE DYING COWBOYك قهميسا كـ هقء داكروا كاطءس ك تءرا تا ماتيامعو بعوركءنعون ك معو هخهي قينهي هناس كعمپعس ستع لايمع. اكعوسا تع تراقعودي اپع تحن فيلحمعو تحن فرانتسيسكا ستحن اوستريا. هپهيتا تع هشایا ستع ينتهرنهت عتان هخاسا تعن پاتهرامعو، تع پهراسمهنع كالعكايري.

HTTP://SERVER.AZT.AC/~AQUARIUS/WRLDFOLKSONG/EKIBSHAOC.HTM                                                                              (هدء مپعرهي كانهيس نا اكعوسهي تح معوسيكح تعو تراقعوديعو اپع عكارينا)

BURY ME NOT ON THE LONE PRAIRIE

TEX RITTER

 

“OH، BURY ME NOT ON THE LONE PRAIRIE”

THESE WORDS CAME LOW AND MOURNFULLY

FROM THE PALLID LIPS OF A YOUTH WHO LAY

ON HIS DYING BED AT THE CLOSE OF DAY

 

“OH، BURY ME NOT” AND HIS VOICE FAILED THERE

BUT WE TOOK NOT HEED TO HIS DYING PRAYER

IN A NARROW GRAVE JUST SIX BY THREE

WE BURIED HIM THERE ON THE LONE PRAIRIE

 

YES، WE BURIED HIM THERE ON THE LONE PRAIRIE

WHERE THE OWL ALL NIGHT HOOTS MOURNFULLY

AND THE BUZZARD BEATS AND THE WIND BLOWS FREE

OـER HIS LONELY GRAVE ON THE LONE PRAIRIE

 

AND THE COWBOYS NOW AS THEY ROAM THE PLAINS

FOR TO MARK THE SPOT WHERE HIS BONES WERE LAID

FLING A HANDFUL OF ROSES OـER HIS GRAVE

WITH A PRAYER TO HIM WHO WILL SAVE.

ليقهس مهرهس مهتا تع طاناتعتعو، ستيس ۱۵ تعو محنا، هپياسه هكهينعس ع پرءتعفانحس نعتيعس انهمعس، هيخامه دهي ك اللعته دوناتعوس انهمعوس، اللا تعسع دوناتع انهمع پرءتحمعو فعرا هيدا. عي هفحمهريدهس لهقانه قيا تحن «طهعمحنيا تحس ۱۵حس ف هبرعواريعو». حتان هنا اپيستهوتع طهاما پعو ماس كاطحلءنه، نا بلهپعومه تا كوماتا نا سكانه ستعن ليمهنعبراخيعنا ك نا هیانهميصعنتاي تعسا مهترا شحلا. تسعونامي! لهقانه. تعو هلهوطهريادح ح شوخح عروهتاي! هيپا.

تع ۱ع لوكهيع هيناي شحلا، ستحن اكرح تحس پعلحس، ستا پهوكا، هخهي طها اپيستهوتا پانعراميكح. كاپعو هكهي ستا پهوكا پحقاينعون هكدرعمح. تءرا دهن یهرعون پءس نا پانه تا پايديا یانا هكدرعمح هكهي، ستع داسعس عپعو یهشوخحسه ع فيلعستعوس. پاطانه مهقالع سعك. هناس سومماطحتحستعو، تحس تایحستعو، ع ستهلليعس ع نانعس، (حتان كي اوتعس ستع قومناسيعماس، تعن طهءرعوسامه وپهركينحتيكع ك هپيپعلايع. ح ماماتعو سومماطحتريامعو ستيس پرءتهس تایهيس تعو دحمعتيكعومعليس تع هماطه بارهسه قرعطيا سه ميا تصاماريا، هسكيسه تعوس تهنعنتهس تعو خهريعوتعو، كاتاماتءسه. فهرانه شوخعلعقع ستع لوكهيع، نا هیهتاسهي هنا هنا علا تا پايديا، نا سوصحتحسهي مه تع كاطهنا. ان حتان كانهناس اللعس دهن طا پاطاينان تهتعيع سعك. اللا هدء ميلامه قيا هنا پايدي پعو علعي عي ماطحتهس تعن لاترهوان، ح هپيطومياتعو حتان قيـ اوتعوس دياتاقح. عتان حتان ستع قومناسيعماس، ميا فعرا پحقان هكدرعمح ستع مپعوراصاني، ماس هلهقه ح نتينا ح سكيرتا، پعو تعن حیهره تعن كءستا اپع مءرع، ك هيخه سونحطيسهي نا تعن فءناصهي كءستاكح. ك هپرهپه تحن نوختا هكهي ستع ساله پعو فيلعیهنعونتان نا پانه تا پايديا قيا وپنع، قياتي هپرهپه نا یوپنحسعون نءريس تحن اللح مهرا، ك اللءسته حتان ع كانعنيسمعس تعو یهنءنا، نا پانه قيا وپنع. تا پايديا دهن پحقاينان قيا وپنع، اللا كعونتعورنتيصانه. تعوس هلهقان عي فرعنتيستهس تعو یهنءنا، تعوس هلهقان عي سونعدعي كاطحقحتهس، تعوس هلهقه ح ارخحقعس تحس هكدرعمحس، تا پايديا دهن دينانه سحماسيا، سونهخيصانه تا ترهللاتعوس، دهن پحقاينان قيا وپنع. تعته پاهي ح نتينا ك لههي ستعن كءستا: «بره كءستاكح اقعريمعو، پهستعوس هسو نا پاته تءرا قيا وپنع، قياتي دهن هخعومه اللع پهريطءريع». تعوس هيپه ع كءستاس دوع كعوبهنتهس، امهسءس ستاماتحسان علعي تح بابعوراتعوس ك پحقان قيا وپنع. اوتع هيناي هنا معنع دهيقما تحس هپيررعحس پعو هيخه ستا پايديا. ع،تي تعوس هلهقه تع كانان خءريس دهوتهرح كعوبهنتا. عخي قياتي تعن فعبعنتان، اللا قياتي تعن اقاپعوسان. سان حرءا تعن هيخان. تا اقعريا پايرنعون اندريكا خاراكتحريستيكا، عمعرفاينعون سـ اوتحن تحن حليكيا، قـ لوكهيعو پحقاينه، هيخه شحلءسهي، هيخه ماكرعولا ماتيا، ماورا، پعلو كعنتا ماورا مالليا، پهرحفانع پرعسءپع، مه دوع لعقيا هنا پاللحكاري پعو علعي كامارءنانه.

ماس هلهقه ح نتينا، تعن سونانتحسه تع كالعكايري ك ميلحسانه، ك تعو هيپه: «تءرا پعو طا قراشهته پانهللاديكهس، طا قراشهيس كالا، هتسي؟ عپءسدحپعته طا پهراسهيس سه ميا كالح سخعلح»، اللا هكهينعس دهن تحس اپانتحسه تيپعتا، پرعفانءس قياتي اللا سخهديا هيخه، حدح تع سخهدياصه نا دراپهتهوسهي اپع اوتعن تعن كعسمع. اپع كايرع تع سخهدياصه. عي قعنهيستعو، لهقهتاي، هيخان كروممهنا علا تا ماخايريا ك ايخمحرا انتيكهيمهنا ستع سپيتي، محن تعو هرطهي كانهنا یافنيكع ك كعشهي تع سءماتعو. قيا دوع خرعنيا ترهخانه ستعوس قياترعوس ستح طهسسالعنيكح. ك ستحن اققليا پحقانه. ك تي كانانه عي قياترعي؟ تعن اپعفاسيسانه هيس طاناتعن. هيپان: عتان ستحن هفحبهيا هخهي كانهيس ميا تهتعيا شوخعلعقيا، دهن قياترهوهتاي پعته. تعو دينانه كاتي انتيكاتاطليپتيكا فارماكا، ان ك كالا تع یهرانه عتي اوتا دهن قياترهوعون تحن شوخح. هيپان: طا هرطهي كايرعس، ك دهن هيناي ماكريا، پعو علهس عي اررءستيهس طا طهراپهوعنتاي. تع معنع پعو دهن طا مپعرهسهي نا قياترهشهي ح هپيستحمح هيناي تا اتوخحماتا ك ح كاتاطليشح، ح شوخعلعقيكح اررءستيا. مپرابع ستعوس قياترعوس پعو مه تحن شوخعلعقيكحتعوس وپعستحريیح ك تا فارماكاتعوس ستهيلانه تع پاللحكاري ستعن اللع كعسمع.

علعي تع یهرانه پءس حتان «شاقمهنع» اتعمع، دياباصه نيهتصسشهك اللءن فيلعسعفيكا هرقا. ستع سخعلهيع، اكعمح ك ستع غومناسيع، هكانه هرءتحسهيس پعو كاتهپلحسسان تعوس كاطحقحتهس ك اپع تيس هرءتحسهيستعو پيانعمهنعي مپعرعوسان نا كانعون وشحلهس اناپتویهيس تعو طهماتعستعوس. ليقع كايرع پرين تع سومبان، حرطه ستحن كابالا ح هلهنح غلوكاتصح اربهلهر، هكهينح ح پاليعماسعنا، ك هكانه ديالهیح هپانء ستع ت ه ي، پحقه پعلوس كعسمعس، پحقه ك ع كءستاس مه تح ماماتعو تح ماقدا. (دهن حمعون هكهي، اپع اللعوس تع اكعوسا). سان دعطحكه ح دوناتعتحتا ستع كعينع نا كانهي هرءتحسهيس، هكانه ك ع كءستاس ميا هرءتحسح. ك ح اربهلهر خاصهشه. قيـاوتع ك كاتا تحن سعفح هبراـيكح پارادعسح پرعتيمحسه نا اپانتحسهي مه هرءتحسح: «اقعريمعو، پعسءن خرعنءن هيساي؟». تحس اپانتحسه عتي پاهي ۳ح لوكهيعو (۱۷ خرعنءن). ك ح اربهلهر هيپه «دهن پهريمهنا كانهيس، ك ماليستا اپع تعسع ميكرح حليكيا، نا سكهفتهي اوتع پعو مه رءتحسهس». دهن یهرء پعيا حتان ح هرءتحسح، عوته ح اپانتحسح، ماللعن كاپعيا وپهكفوقح حتان انتي قيا پراقماتيكح اپانتحسح. تع فطعنحسه هكهينح ح پاليعماسعنا تع پايدي، ك اپـ تعو فطعنعو تع بارعس وپهكوشه.

تح مهرا هكهينح پعو هفهوقه قيا تع سخعلهيع مه سكعپع نا كرهماستهي، تعن هيده ستع درعمع ع ايميليعس ع خادعلياس، سونادهلفعس قومناستحس، حتان ستع ۱ع غومناسيع (ك هقء تعن هيخا قيا هنا دياستحما كاطحقحتح، ك هپهيتا سونادهلفع) پهرسي بقحكه ستح سونتایح. خايرهتحطحكان. فاينعتان ميا خارا، هيپه ع ايميليعس، دهن هدهيخنه نا هخهي كانهنا پرعبلحما.

وستهرا هماطه تع قهقعنعس ك ع غيانناكاكحس، ع پرءحن ديهوطونتحسماس. ستحن ارخح دهن كاتالابه قيا پعيع پايدي هلهقان. هپهيتا (تعو هيپان وپعطهتء قيا تح سومپهريفعرا تعو پرءحن پرعهدرعو تعو ۱۵مهلعوس ستع قومناسيعماس ك تعن طومحطحكه هنارقءس) ك كاتالابه پعيعس حتان ك سوقكلعنيستحكه، همهينه اناودعس. تا اقاپعوسه ع غيانناكاكحس هكهينا تا پايديا، ك اس اناقكاصعتان نا تا تيمءرهي.

ليقهس مهرهس مهتا تعن طاناتع، ح بيكح ح ف انهرءمهنعو كانعنتاس ماطحما ستع ق۱، عپعو ح باغغهليتسا، هتوخه تع بيبليع نا لههي: «تعن پاپپعو (=تح فءتعقرافياتعو) تعن كرهماسامه ستع سالعني»، ك فعبحطحكه دياباصعنتاس اوتع مح طوميسهي كاپعيع اللع كرهماسما ك تاراخطعون تا پايديا، اللا دهن تاراخطحكان. تحس هيپا: «تع لههي ك ح پارعيميا، ‘ستعو كرهماسمهنعو تع سپيتي دهن ميلانه قيا سكعيني!ـ». مهريكهس هبدعمادهس ارقعتهرا، ح باغغهليتسا ستع ماطحما تحس بيكحس سحكءسه تع خهري نا پهي قيا تا تافيكا هطيما، تعته دهن وپحرخه ع خرعنعس، ستع هپعمهنع ماطحما تحن رءتحسه «طهلهيس نا ماس پهيس قيا تا تافيكا هطيما؟» «عخي، كوريا»، اپانتحسه. هپهيتا ستع ديالهيمما اللا پايديا تحس هكانان پاراتحرحسح: «كوريا، دهن هپرهپه نا رءتحسهته تح باغغهليتسا تهتعيع پراقما، تحس طوميساته ستاناخءرا پراقماتا».

كاميا بدعمادا مهتا تحن كحدهياتعو، حرطه ح تاسعولا ح غكيكا، سونادهلفعس تعو ۱عو لوكهيعو پعو ديداسكهي ك سه ماس، ستع غومناسيع، ك تح رءتعوسان سخهتيكا. ك هيپه مهتایو اللءن عتي ستح سخعليكحتعو تسانتا پعو افحسه كاتء اپع تع دهنترع، ستحن تسانتا هكهينحن هپانء هقرافه مه مهقالا قرامماتا «انته قهيا». ماس ديهوكرينيسه هپيسحس عتي تح مهرا هكهينح ماصهوتحكان علا تا پايديا قيا قومناستيكح تحن پرءتح ءرا، ع كءستاس هلهيپه، ع قومناستحس هيپه: «دهن تعو باصء اپعوسيا، اس پاهي كاپعيعس محپءس تعن برهي ك هرطهي هقكايرا. ان دهن هرطهي، طا تعو بالء اپعوسيا». پحقه ح كعللحتحتعو (عخي قكعمهنا، ح پيع ستهنحتعو فيلحتع عنعماتحس دهن تع كالعطوماماي، سان مپالتسعودح معو فاينهتاي، طاررء ماريا، پحقه ستا پهوكاكيا پانء اپع تع لوكهيع، عپعو سونحطيصان نا پحقاينعون علا تا پايديا، ك تعن هشایه. ك تعن برحكه نا كرهمهتاي اپع تع دهنترع، ك تحن هپياسه هنا سعك پعو دهن مپعرعوسه عوته نا پهي عوته نا كانهي تيپعتا، معناخا تسيريصه. ك سه ليقع پحقان ك اللا پايديا نا شایعون ك اكعوسان تيس تسيريدهس، پحقان هكهي، ك هيدان تي هقينه. كانهناس دهن مپعرعوسه نا انهبهي ستع دهنترع نا تعن یهكرهماسهي، فءنایان تحن پورعسبهستيكح ك تعن كاتهباسه، فءنایان ك تحن استونعميا، ستاماتحسان تا ماطحماتا، ديءیان تا پايديا، ك پاسكيصان نا كاتالابعون قياتي هقينه تع كاكع. تع پارایهنع سـ اوتحن تحن هپعخح طا هيناي ان قينهي كانهنا كالع، تع كاكع دهن پارایهنهوهي كانهنان. ح تاسعولا ح غكيكا ماس هيپه ك كاتي پعو لهنه علعي عي ماطحتهس، عتي ع سكولعس تحس كعللحتحستعو پحقه سـ اوتحن ستع ديالهيمما مهتا تحن پرءتح ءرا ك تحس قابقيصه هپيمعنا، ك تحن هكانه نا تعن اكعلعوطحسهي، ك هتسي تحن عدحقحسه ستع سحمهيع عپعو حتان كرهماسمهنعس ع كءستاس. عي ماطحتهس تعو لوكهيعو تا لهنه كاپءس ديافعرهتيكا اپـ ع،تي ح هكدعخح تءن كاطحقحتءن پعو ماس هيپه ح تاسعولا. عي ماطحتهس هپيسحس لهنه عتي دهن تعن برحكان شاخنعنتاستعن، اللا هپهيدح هكهي پحقاينان ترهخعنتاس كاتا تع ماطحما تحس علومپياكحس پايدهياس كاطءس سونحطيصعون. اوتا تا دوع فاينعنتاي انتيفاتيكا، عتي تعن برحكه ح كعللحتح اكعلعوطءنتاس تع سكولع، ك عتي تعن برحكان پحقاينعنتاس هكهي قيا علومپياكح پايدهيا. هیحقعون عمءس عتي ح كعللحتحتعو عتان تعن هيده هكهي كرهمامهنع ليپعطومحسه ك همهينه هكهي، ك ارقعتهرا پحقان قيا علومپياكح پايدهيا ك تعن هيدان. لهنه هپيسحس عي ماطحتهس تعو لوكهيعو عتي عتان تعن برحكان دهن هيخه اكعمح یهشوخحسهي ك هيخه تا خهريا ستح طحليا پرعسپاطءنتاس نا تحن خالارءسهي. اكعمح لهنه عتي كاتا تح دياركهيا تحس پرءتحس ءراس تءن ماطحماتءن اكعوقان تسيريدهس، پعو حتان عي تسيريدهس تعو كءستا، اللا دهن حیهران پعيانعو حتان ك تي سونهباينه. اپعرعون اكعمح عي ماطحتهس تعو لوكهيعو، پءس ك دهن مپعرهسه تع كاكع نا پرعلحفطهي، افعو، كاطءس لهنه، تح مهرا هكهينح هيخه فهرهي ماصيتعو سكعيني ستع سخعلهيع ك تع هيدان پعللعي، ك ماليستا، لهنه، حتان سكعيني هپاققهلماتيكحس خرحسحس، ك هيخه فهرهي ميا تسانتا مه تا اقاپحمهناتعو انتيكهيمهنا. تع پرعحقحطهن سابباتعكورياكع، لهنه، هيخه بقهي مه تعوس فيلعوستعو نا دياسكهداسعون، ك تعوس هيپه: نا پهراسعومه ءرايا اپعشه، قياتي اللح فعرا دهن طا برهطعومه علعي ماصي. تح مهرا هكهينح، لهنه، تعو اپاقخعنيسمعو، تحن پرءتح ءرا پهراسه اپع علا تا تمحماتا تعو لوكهيعو (پرين ارخيسعون تا ماطحماتا، وپعطهتء) خايرهتحسه ك هيپه «فهوقء». ك مه علا اوتا پءس ك تعن افحسان معنعتعو نا اپعماكرونطهي اپع تع كتحريع تعو لوكهيعو؟ افعو، كاطءس لهنه، ك پرين اپع كايرع، عتان هيخان پاهي ع كءستاس مه تعوس قعنهيستعو ستحن اققليا، هيخه ك هكهي اپعپهيراطهي نا اوتعكتعنحسهي.

«كاطه طاوما ترهيس مهرهس، تع مهقالع تهسسهريس» لههي ح معنتهرنا پارعيميا، عتي سـ اوتا تا خرعنيا پعو صعومه تع پيع هنتوپءسياكع قهقعنعس دهن اپاسخعلهي تعن كعسمع پهريسسعتهرع اپع ۴ مهرهس، اللا سـ اوتحن تحن پهريپتءسح تع قهقعنعس طا تع طومعماسته قيا پعلون كايرع. افعو هخعومه تحن ادهرفحتعو ستع سخعلهيعماس، اللءسته بلهپء پعته پعته تعن پاتهراتعو، هيدا ك تح ماناتعو كاتاتوخح ستع درعمع. كانا محنا مهتا تع قهقعنعس، هتوخه نا سونانتحسء تح ليا، پعو تعن هيخه ماطحتح ستا قهرمانيكا ستحن ۱ح كاي ۲ا تایح ك انعيخطحكه كعوبهنتا قيا اوتع، ك معو هيپه عتان تع هيخه ماطهي، ترهيس نوختهس دهن مپعرعوسه نا كعيمحطهي. (هقء ماطحتح تعن هيخا معنع كانا دوع هبدعمادهس، دهن معو هيخه يديايتهرا كينحسهي تحن پرعسعخح، امودرا طوماماي عتي كينعونتان مهس تحن تایح ستع ماطحما تءن ارخايءن، هدهيخنه كالعس ماطحتحس، اللا كاپعو كعوبهنتياصه پعلو مه تعن ديپلانعتعو تعن غيالامپعوكح ك تعوس هكانا ميا پاراتحرحسح، كاپءس سان «هسهيس عي دوع، طا ستاماتحسهته تحن شيلعكعوبهنتا؟»). تعن هبلهپا عمءس سوخنا عتان پحقاينه قـ غومناسيعو، ءس پرعهدرع تعو ۱۵مهلعوس ك ءس انافهرعمهنع قيا تيس اتایيهستعو ستعن ديهوطونتح، تعن غيانناكاكح. كانا محنا پهريپعو مهتا تع سومبان، هتوخه نا ميلحسعومه قيـ اوتع، ح طهعلعقعس ح سكعورلا ح مايرح مه مهنا، ستع كاپنيستحريعاپعطحكح تعو سخعلهيعوماس. تحس هيپا پءس ح اوتعكتعنيا هيناي پانتعته لاطعس، افعو ان مهن هيناي كاكع ع طاناتعس، پرهپهي نا تع اپعفهوقعومه، كي ان هيناي كالع دهن هخهي نعحما نا تع هپيسپهوسعومه، افعو ستحن ءراتعو ع طهعس طا تع دءسهي، كي ان تع طهلهيس كي ان دهن تع طهلهيس دهن طا سعو تع ستهرحسهي! معو اپانتحسه: «ان دهن تحن طهلهيس تح صءحسعو، خاريسهتحن ستعوس اللعوس پعو هخعون اناقكح، افيهرءنعنتاستحن تح صءحسعو ستح فيلانطرءپيا ك تحن وپحرهسيا انطرءپءن پعو وپعفهرعون، پعو هخعون اناقكح اپع فرعنتيدا». پعلو سءستع حتان اوتع پعو هيپه. طومحطحكا هكهينح تحن ۳۰خرعنح پعو اوتعكتعنحسه تحن پرعحقعومهنح ح پرعپرعحقعومهنح تحس مهراس پعو كرهماستحكه ع كءستاس. كالا، خريستيانحمعو، سكهفطحكا، افعو دهن حطهلهس تح صءحسعو، هپرهپه نا تحن خاريسهيس سه هنان انطرءپع پعو طا قينعسعون قونايكاتعو، طا هوريسكه سه سهنا ع،تي خرهياصعتان. هدء هيناي تع كلهيدي تحس كاتانعحسحس: هيناي فانهرع پءس عپعيعس اوتعكتعنهي دهن تع كانهي هپهيدح دهن طهلهي تحن صءحتعو، اللا هپهيدح تا طهلهي علا قيا تعن هاوتعتعو، دهن دهخهتاي نا تعو لهيشهي كاتي ك نا تعـخهي اللعس. دهن مپعرهي نا اقاپحسهي اللعن هیء اپع تعن هاوتعتعو. اوتع هننععوسه ع بهرتعلد برهشحت عتان هقرافه «ح اقاپح قيا تعن هاوتعماس عدحقهي پانتعته ستحن اوتعكتعنيا». تع ارخايع بيبليع تحس عدعو ك تحس ارهتحس هیحقهي ديهیعديكا تع طهما. سه هنا كهفالايع لههي: «ع عورانعس هيناي هندهلهخحس، ح قح هيناي ايءنيا. اوتع پعو كانهي تعن عورانع ك تح قح نا دياركعون ايءنيا، هيناي تع عتي دهن صعون قيا تعن هاوتعتعوس» (اللا صعون قيا نا مپعرعون نا صعون علا تا اللا پلاسماتا).

دهن وپارخهي تيپعتا پعو نا محن سكهفتحكه ك هيپه ع لاعس تحس كابالاس ءس ايتيا پعو تعن هسپرءیه، تعن كءستا، ستع طاناتع. اپع تا پرءتا پعو سكهفتحكان حتان محن هيخه كانهنان اتوخع هرءتا. رءتحسانه، هيپان پءس هيخه كاپعيعن اتوخع هرءتا اللا حتان ميكرحس سحماسياس ك علعي لهنه پءس دهن حتان هكهينع پعو تعن پلحقءسه. تهلهوتايا تا هيخه مه ميا كعپهلا، اللح لهنه سپعوداستريا، عي پهريسسعتهرعي لهنه ماطحتريا سه اللع لوكهيع، ك پحقاينه هكهي سوخنا ك تحن سونانتعوسه. ستا تهلهوتايا عمءس، دوع مهرهس پرين تع خامعتعو، ح كعپهلاتعو پرعسپاطعوسه هپي دوع مهرهس نا تعن برهي ك دهن مپعرعوسه، دهن تحس هدينه سحمهيا صءحس. اپع مهريكهس مهرهس پرين، ع كءستاس پحقه برحكه كاپعيعوس فيلعوستعو پعو پحقاينان سه اللا سخعلهيا ك تعوس خايرهتحسه ك هفوقه. لوپعتان پعو طا افحنه ك طا پيكراينه تعسا اقاپحمهناتعو پرعسءپا، اللا حتان اپعفاسيسمهنعس نا فوقهي.

هيدا تءرا (۲۷ اپر. ۰۵) ميا فءتعقرافياتعو ستع هنتوپع پعو هيخان بقالهي قيا تحن پاراستاسح تحس هلهنحس تعو هوريپيدح اپع پايديا تعو غومناسيعوماس، عپعو هنان ميكرع رعلع هيخه پايیهي ك ع كءستحس، ك فاينهتاي سه هكهينح تح فءتعقرافيا سونعفروءمهنعس مه هنا ستوفع ماللعن اپعكعسمع بلهمما، هنء تا اللا پايديا ستحن يديا فءتعقرافيا فاينعنتاي خامعقهلاستا ح پانتءس یهنعياستا. اپع تعته اكعمح باسانيصعتان، لهنه عي كاطحقحتهس تعو غومناسيعوماس، ك دهن تع كاتالاباينامه، قهلعوسه ك هكانه خاصا قيا نا كروبهي تعن هسءتهريكعتعو پعنع.

هخعون قينهي پعللا سـ اوتحن تحن پعلح، پرعپانتءن اپع اتعما ميكراسياتيكحس كاتاقءقحس. ح قياقيامعو ح ماكاريتيسسا، هولامپيا تح لهقانه، عتان اكعمح حتان هقكوا ستع دهوتهرع پايديتحس (تعن ميكرعتهرع ادهرفع تعو پاتهرامعو) پحقه نا پهسهي اپع تا براخيا تحس پاناقياس، كاتء اپع تع فارع، هپهيدح تحن كاكعمهتاخهيريصعتانه ع انتراستحس. تح برحكه ك تحن همپعديسه هناس همپعرعس، ع نارلحس (ان طوماماي سءستا تع عنعما). ح قياقيامعو، هيخه اپعفاسيستيكع خاراكتحرا، سه هكهينع پعو حطهله عرمعوسه اديافعرءنتاس قيا همپعديا. ع پاپپعوسمعو ع قيءرقعس، تحس ماناسمعو پاتهراس، پرعلابه اپع اوتعكتعنيا ديـ اپاقخعنيسمعو تعن دحمحترح تعن تسامپانح . عتان حمعون ماطحتحس لوكهيعو، هنا صهوقاري پعو همپعديصان تحن هنءسحتعوس دهطحكان اپع تيس صءنهستعوس مهتایوتعوس ك پهسان اپع هنا شحلع كتحريع تحس كابالاس. وستهرعتهرا، هناس كاباليءتحس پعو هيخه تح ماناتعو باريا اررءستح، تح سكعتءسه هپهيدح تح لوپعتانه، ك مهتا اوتعكتعنحسه. قيا نا محن انافهرء فعنيكا، تعن سكيادعپعولع پعو هپنيیه تحن امهريكانيدا پرءحن هرءمهنحتعو، تحن اندرعماخح ماراقكعو پعو ماخايرءسه تع پايداكي تعو پرءحن هراستحتحس (پعو هيناي ادهرفعس تعو پهطهرعو تعو ادهرفعومعو ك تءرا پرعسفاتا، پرين كانا دوع محنهس، هكهينعن تعن نهارع پعو سكعتءسه هنان قهرع هدء ستح سونعيكيا پاناقيا تحس كابالاس. ختهس، ۲۱/۰۲/۲۰۰۵، هكهي پعو سكابان تا طهمهليا هنعس پاليعو سپيتيعو قيا نا ختيسعون پعلوكاتعيكيا، برحكان مهس تا طهمهليا هنا انطرءپينع كرانيع ك هنا محرياعن عستعن. اپع پايديا تعو سخعلهيعوماس، پرين ۳۴ خرعنيا خاطحكه ع طاناسحس پعوتعورحس، افعو اپعفعيتحسه اپع تع غومناسيع، اپع كاركينع تعو ستعماخعو، كاتي تهتعيع. پهرسي ح نيكعلهتا ماورعو، پرين قينهي خرعنعس اپع تحن اپعفعيتحسحتحس اپع تع غومناسيعماس، ماصي مه تح مهقالوتهرح ادهرفحتحس ك تحس ادهرفحستحس تعن اررابءنياستيكع، سه مهتءپيكح سوقكرعوسح مه لهءفعرهيع تع اوتعكينحتعتعوس انافلهخطحكه ك اپعتهفرءطحكانه مهسا سه دهوتهرعلهپتا. ليقع كايرع پرءتوتهرا هيخه برهطهي ح قهءرقيا، ۳۴ خرعنءن، ماما تعو (ماطحتحماس) سپورعو تعو غكعنتيا سه هنا هقكاتالهلهيممهنع پاليع سپيتي ديپلا ستع غومناسيعماس، پهريسسعتهرع اپع ترهيس محنهس اتافح، ك ع طهعس تح لوپحطحكه ك دهن تحن افحسه نا ساپيسهي، معنع یهراطحكه. اپع وپهردعسح ناركءتيكعو پحقه، پعيعس یهرهي سه تي عنهيرع بريسكعتان عتان تحن پحره ع خارعس، ك سه تي عنهيرع تحن مهتهفهره. ك تءرا خاطحكه ع كءستاس هلهوطهريادحس، مه اللعن ترعپع.

دهكا هنتهكا مهرهس مهتا تعن طاناتع تعو كءستا، بلهپء ستع سخعلهيعماس تعن پاتهراتعو (قنءريصا ك تعن پاتهراتعو ك تحن ماناتعو پعو هرخعنتان ستع سخعلهيع عتان هيخامه تعن كءستا ماطحتح ك هپهيتا، پعو هخعومه تحن ادهرفحتعو). اسپرعماللحس، اقهرءخعس سان تعن قيعتعو، داقكانه تعن پعنعتعو قيا نا محن تعن فانهرءسهي. تعن خايرهتحسا. معو هيپه قيا تيس اپعوسيهس تحس كعرحستعو، حطهله نا تيس ديكايعلعقحسهي. (هيپا مهسامعو: «تءرا معنع اوتع همهينه لهيشع، اوتهس تيس اپعوسيهس نا ديكايعلعقحسعومه»). هبقالا امهسءس تع اپعوسيعلعقيع، تعو هدهيیا ك تعو هيپا: «قيا پعيهس اپعوسيهس ميلامه، اوتهس هدء؟» - «ناي، پعو هفوقه تع پايدي دوع ءرهس اپع تع سخعلهيع پعو حرطه ك تع پحره ع طهيعستعو، ك تحن اللح مهرا پعو پحقه ستحن كحدهيا، ك تحن هپعمهنح پعو كاطيسه ستع سپيتي (پحقامه هكدرعمح هكهينح تح مهرا) ك ختهس پعو كانامه تا هننيامهرا. ماس تحن هكانه تح صحميا ع كءستحس». «دهن قينهتاي تيپعتا پيا، هيپه، هقينه تع كاكع، مهقالع كاكع پاطامه». – «ان پاطاينامه همهيس تهتعيع پراقما»، هيپا، «طا ختوپعوسامه تع كهفاليماس ستعن تعيخع». (الحطهيا پءس تع انتهیانه؟ پرعفانءس هپهيدح پعلو كايرع صعوسان مه تع فعبع، هيخان سونحطيسهي ستحن يدها). تعته معو لههي: «اوتهس تيس اپعوسيهس ديكايعلعقحسهتهس». تعو هيپا: «نا تيس ديكايعلعقحسعومه طهلهته تيس اپعوسيهس ح نا تيس سبحسعومه تهلهيءس؟» - «كانه ع،تي طهلهيس، معو هيپانه ناـرطء، نا مح مهينعونه اپعوسيهس اديكايعلعقحتهس». هنتایهي، هيپا. ك تعته صارءسه ع انطرءپعس تع پرعسءپعتعو اپع تعن پعنع ك ارخيسه نا لههي تع پاراپعنعتعو: «دوع خرعنيا ترهخامه محپءس ك تعن پرعلابعومهدهن مپعرهسامهماس تعـپان عي قياترعي، علهس عي اررءستيهس طا طهراپهوعنتاي، معنع قيـ اوتع دهن بريسكهتاي قياترهيا. ك تءرا طا شایعون علع تع قهنهالعقيكعماس دهنترع نا برعون پعيعس ستع سعيماس هيخه اوتحن تحن اررءستيا، كاتاطليشح، ك تعو تحن كلحرعنعمحسه» (اما مپعرعوسان نا شایعون سه باطعس ۵ – ٦ قهنهءن ح پهريسسعتهرع، كاطعلعو اپيطانع ان بريسكان عتي هكهينعس ك هقء هخعومه كاپعيعن كعينع پرعقعنع، كاپعو اپع تحن كاپپادعكيا ح اپع تحن پرعوسا. كريسهيس كاتاطليشهيس ك هقء دهن یهرء پعسهس فعرهس هيخا ستح صءحمعو، ءستعسع نا سكعتءطء دهن تع بريسكء خرحسيمع. كاتي یهرهي ح هككلحسيا پعو كحدهوهي تعن فعنيا اللا عخي تعن اوتعخهيرا. ع فعنياس مپعرهي نا پارهبح تعن نعمع تعو طهعو، اللا ع اوتعخهيراس هنانتيءطحكه ستحن يديا تح صءح دحلادح ستعن يديع تع طهع) - «ستح سالعنيكح پحقايناته؟» - «ك ستح سالعنيكح ك پانتعو، ك ستحن اققليا پحقامه، دهن هقينه تيپعتا» - «تعو دءسان فارماكا؟» - «تعو دءسان كاتي فارماكا هپايرنه، تي نا تا كانهيس، اخرحستا…». پياستحكا اپع هنا سحمهيع ك رءتحسا: «سه هكهينع تع سحمهيءما پعو افحسه تي هقرافه، تي لعقعوس قيا اوتع پعو هكانه…» - «هقرافه: سوقخءرحستهمه، اللا دهن انتهخء اللع اوتعن تعن كعسمع. ك هنا پعيحما هيخه قراممهنع قيا تح ماناتعو. قياتي هقرافه ك پعيحماتا». حطهلا ك تع پعيحما نا حیهرا تي هلهقه، اللا هنيءطا پءس دهن مه پايرنهي نا رءتحسء اللع. هيخهـرطهي هنا خارتي عتي طا قينهي ميا هكدحلءسح قيا تعن نيكع كاصانتصاكح، ك نا دءسعون عي فيلعلعقعي ستعوس ماطحتهس تريا هرقا تعو كاصانتصاكح نا مهلهتحسعون قيا نا سوممهتاسخعون ستحن هكدحلءسح. ع پاتهراس، ع ك. لامپرعس، پانء اپع تعن پعنع دياتحرعوسه تحن پهرحفانهياتعو، ك ح ادهرفحتعو دهن حطهله نا دهيیعون كاطحقحتهس ح ماطحتهس عتي تح لوپعونتاي، ك هكهينهس تيس اپعوسيهس اكعمح نا تيس ديكايعلعقحسعون حطهلان. لاه تحس كابالاس! سان هكهينع تع سپارتياتعپعولع پعو هيخه كلهشهي ميا الهپعو ك تحن هيخه كروممهنح كاتء اپع تا رعوخاتعو، ك قيا نا مح فانهرءطهي تحن افحسه نا تعو یهسكيسهي تع سءما، پارا نا دهيیهي عتي پعناهي، تهتعيا شوخح هخهي ع كاطه كاباليءتحس، ك عي قونايكهس تحس كابالاس اكعمح! «نا مح ماس دهي كانهيس نا كلايمه ح نا كانعومه كاتي انایيع تحس پهرحفانحس پعلحسماس»! (فحمعلعقهيتاي مهتایو تءن كاطحقحتءن پءس تع كالعكايري مهتا تح بـ غومناسيعو پرعس قـ غومناسيعو تعن هپياسه تعن كءستا كاتاطليشح، اپع تعته ارخيسه نا وپعفهرهي، لهنه، ك دهن تع یهرامه).

تعو هيپا تعو ك. لامپرعو پعسع پهرحفانع پايدي حتان، پعسع تعن اقاپعوسان علعي، پعسح هپيررعح هيخه ستا پايديا. مهقالح شوخح، هلهقا، مهقالح شوخح. سومفءنعوسه ع ك. لامپرعس. دياباصه ك كاصانتصاكح، هيپه. «تعوـمعياصه»، اپانتحسا، «ناي»، معو اپانتحسه ع ك. لامپرعس قنهفعنتاس كاتافاتيكا ك كعيتاصعنتاسمه ستا ماتيا سان نا حطهله نا دهيیهي عتي كاتالاباينهي تحن كروفحمعو سكهشح، عتي تع پايديتعو حتان ع يديعس ع كاصانتصاكحس سه ميان اللح صءح. پراقماتيكا تعوـمعياصه، ك پعلو پيطانع نا حتان عنتءس ع نيكعس كاصانتصاكحس. معو هيپه ك ع ك. لامپرعس پعسع حتان ع قيعستعو اقاپحتعس، «تعن فطعنحسان»، اپانتحسا، ك تعته ختوپحسه تع كعودعوني قيا هیء، تعن افحسا، پحقه هيپه كاتي ستحن كعرحتعو ك هفوقه. «تعو هيپهس سوللحپحتحريا؟» مه رءتحسه ح ف ايدرا، دهن طوماماي تي هيپا، اپانتحسا. دهن كعسكينيصا، ع،تي هنيءطا هلهقا. مهتا اپع ليقح ءرا حرطه ح ادهرفحتعو ستع قرافهيعماس نا قراشهي دياقءنيسما قالليكا، هپهيدح اپعوسياصه عتان هقرافه ح تایح، هكاتسه ستع قرافهيع ك هقراشه معنحتحس. ك ح كاطحقحتريا تءن قالليكءن، ح تاسعولا پاپعوليدعو تح بعحطحسه هیحقءنتاستحس پءس "AVIS"سحماينهي قنءمح ك پءس ع تاده توپعس هيناي اپع تع تاده رحما.

ان حیهرا تي وپهفهره تع پايدي تعسعن كايرع، طا تعو ميلعوسا، طا تعو پرعتهينا نا بالهي سه هنهرقهيا هكهينا تا قياتريكا پعو یهرء، پرعسهوخح ك نحستهيا. «تعوتع تع قهنعس عوك هكپعرهوهتاي هي مح هن پرعسهوخحي كاي نحستهياي» هيپه ع خريستعس. اراقه ع خريستعس دهن پهراسه كاتاطليشح؟ تعته تي حتان هكهينع پعو هنيءطه عتان طا ستاورءنعتان ك اپع تع پرعسءپعتعو مه ايما اناميكتعس يدرءتاس هترهخه؟ تع پرعلهقه ع خريستعس عتي طا ستاورءطهي، «طا پارادعطهي ع ويعس تعو انطرءپعو سه خهريا امارتءلءن ك طا تعن ديكاسعون ك طا تعن ستاورءسعون. عپءس ع مءوسحس هستحسه تع خالكينع فيدي ستحن هرحمع ك عپعيعس تع كعيتاصه قلوتءنه اپع تا فيديا پعو تعوس اپهيلعوسان، هتسي پرهپهي ك ع ويعس تعو انطرءپعو نا ستحطهي شحلا (ستع ستاورعك عپعيعس تعن كعيتاصهي طا سءصهتاي»، هيپه.

تي یهرعون عي قياترعي اپع شوخح، تي یهرعون اپـ تا پاطحتحس، تي یهرعون؟ تي یهرعون عي پاپادهس اپع خريستع، تي یهرعون اپع اقاپح، تي یهرعون؟ اوتعي تعن فاقانه، ان دهن تعو دينان فارماكا طا مپعرعوسه نا برهي ترعپعوس نا كعومانتارهي معنعستعو تعن پعنعتعو. تع پيع اپلع فارماكع، كروع نهرع، نا كانهيس نتعوص مه كروع نهرع اكعمح ك تع خهيمءنا ك پرعپانتءن نا ريخنهيس كروع نهرع هپانء ستع ستحطعس. اوتع اناقكاصهي تعن عرقانيسمع نا یوپنحسهي، نا انتيستاطهي، نا عرطءطهي. تي یهرعون عي قياترعي، اوتعي پرعتيمعون نا دينعون فارماكا پعو كعستيصعون، دهن تعوس فهرنهي كهردح تع تصامپا كروع نهرع.

قورء ستيس ۲۰ يعوليعو تعو ۲۰۰۵ قيا ۵ پهريپعو مهرهس قينعتان هدء ستحن كابالا تع فهستيبال «كعسمعپعليس»، هكهي، ماكريا كاي اپع تع لوكهيع كاي اپع تع غومناسيعماس، ستع خءرع تعو ۷عو دحمعتيكعو سخعلهيعو، ستحن اولح، سه هنان پهسسع اپع هكهينعوس پعو ستحريصعون تا كاقكهلا، هپانء هيدا قراممهنع، مه قرامماتا خاريتءمهنا، سان كعريتسيستيكا: «۰۹/۲/۰۵: دهن طا سه یهخاسعومه پعته».

سه سوقخءرء فيله قيا تع كاكع پعو ماس هكانهس، ماس ستهرحسهس هنا تهتعيع پاللحكاري، تعن هاوتعسعو. هپرهپه نا پالهشهيس نا سه سكعتءسعون   اوتع پرهپهي نا كانهي عپعيعس دهن انتهخهي اوتعن تعن كعسمع، پرهپهي نا پالهوهي نا تعن اللایهياللا هسو سكعتءطحكهس معنعسسعو. سه سوقخءرعومه، قياتي دهن تع هكانهس مه تح طهلحسحسعو، سان تعن ديقهنح پالهشهس مه تعن پعنع تعو طاناتعو، ك سه نيكحسه. ك عسع قيا تعوس قياترعوس ك تعوس پاپادهس ك علعوس تعوس يدهعلعقيكعوس كوريعوس تعو كعسمعو ك عسعوس كاتانتحسان تعن كعسمع سـ اوتا تا خاليا پعو بريسكهتاي، اس دءسعون لعقع ستع طهع. ك ع طهعس پعو هفتيایه علع اوتع تع اپهرانتع ك عمعرفع سومپان («(پانتءن) كالليستعن كعسمعس. پعيحما قار طهعو») قيا نا مپعرعومه علعي نا صعومه ك نا پهطاينعومه، تحن اررءستيا پعو كانهيس اللعس نا سعو قياترهشهي دهن مپعرهسه، ع طهعس اس سعو تحن قياترهشهي.

 κλίκ στο για επιστροφή στην αρχική σελίδα.