Modele w gospodarce przestrzennej

Publikacja jest wynikiem la realizacji projektu badawczego rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań je Rozwoju ze środków na naukę w latach 2010-2012. Tytuł projektu: MODELE zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach. Projekt Nr Nr 11-0062-10 realizowany na podstawie wykonywania Nr Nr 11-0062-10/2010. Kierownik projektu: Prof. nadzw. Dr hab. Arch. Zygmunt Ziobrowski spis treści WPROWADZENIE…… 7 1.

Cele projektu…… 7 2. Opis i ocena Stanu Badań…… 8 3. Metodyczne założenia…… 10 4. Struktura publikacji…… 11 Rozdział I. Przegląd Systemów zarządzania obszarami metropolitalnymi w literaturze przedmiotu…… 15 1. MODELE zarządzania metropolitalnego dyskutowane w literaturze……

15 2. MODELE współpracy w obszarach metropolitalnych…… 23 Rozdział II. Charakterystyka Stanu i RELACJI w obszarach metropolitalnych na przykładzie métropole monocentrycznej-krakowskiego obszaru etropolitalnego…… 26 1. Próby délimitations Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego…… 27 2. Charakterystyka powiązań infrastrukturalnych w Krakowskim obszarze Metropolitalnym…… 29 3.

Transport Publiczny je dojazdy do pracy…… 35 4. Rozww osadnictwa…… 38 Rozdział III. Charakterystyka Stanu i RELACJI w obszarach metropolitalnych na przykładzie métropole policentrycznej «Silesia»…… 44 1. Próby délimitations métropole policentrycznej…… 44 2. Górnośląski Związek Metropolitalny…… 53 3.

Metropolia «Silésie»…… 56 4. Charakterystyka Środowiska Społecznego Metropolii «Silesia»…… 61 5. Charakterystyka powiązań infrastrukturalnych Metropolii «Silesia»…… 66 6. Charakterystyka powiązań przyrodniczych i środowiskowych Metropolii «Silésie»…… 70 7. Charakterystyka bazy Ekonomicznej Metropolii «Silésie»…… 72 8.

Charakterystyka Usług metropolitalnych Metropolii «Sileługi metropolitalne»…… 73 Rozdział IV. Obszary metropolitalne w des i regionalnych dokumentach planistycznych…… 74 1. Délimitations Polskich métropole w dokumentach planistycznych…… 74 2. Koncepcje Polityki Przestrzennego Zagospodarowania kraju…… 74 3.

Strategie Rozwoju Regionalnego…… 81 4. Plany Zagospodarowania Przestrzennego województw…… 83 Rozdział V.