1. Να κατατάξετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου της Ενότητας σε απλές και σύνθετες:

αρχική   2η ενότητα  εικ
συνετίθει
ἐπιθέσθαι
ἐκπέμπει
ἡγεμόνας
πολεμίων
εὐνοίας
πραγματείαν
διαζῶσαι
ἐβουλεύετο