α. Τὴν ἀλήθειαν οὕτω φαίνου προτιμῶν, ὥστε πιστοτέρους εἶναι τοὺς σοὺς λόγους μᾶλλον ἤ τοὺς σοὺς ὅρκους.

Τὴν ἀλήθειαν οὕτω φαίνου προτιμῶν,
ὥστε πιστοτέρους εἶναι τοὺς σοὺς λόγους μᾶλλον ἤ τοὺς σοὺς ὅρκους.