Άσκηση μετάφρασης Α7ης ενότητας, 1ο μέρος

Ὡς δὲ Άλέξανδρος παρῆλθεν ἐς Γόρδιον,
πόθος λαμβάνει αὐτὸν ἰδεῖν τὴν ἅμαξαν τὴν Γορδίου
καὶ τὸν δεσμόν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης.
Πρὸς δὲ δὴ ἄλλοις καὶ τόδε ἐμυθεύετο περὶ τῆς ἁμάξης,
ὅστις λύσειε τὸν δεσμόν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης,
τοῦτον χρῆναι ἄρξαι τῆς Ἀσίας.
Όταν ο Αλέξανδρος έφτασε στο Γόρδιο,
τον κατέλαβε πόθος να δει την άμαξα του Γορδίου
και το δεσμό του ζυγού της άμαξας.
Και μεταξύ άλλων, βέβαια, και αυτό λεγόταν για την άμαξα,
ότι δηλαδή, όποιος λύσει το δεσμό του ζυγού της άμαξας,
αυτός ήταν ορισμένο από τη μοίρα να εξουσιάσει την Ασία.