Άσκηση μετάφρασης Α7ης ενότητας, 3ο μέρος

Ἀπηλλάγη δ’ οὖν ἀπό τῆς ἁμάξης αὐτός τε καὶ οἱ ἀμφ’ αὐτόν
αὐτός τε καὶ οἱ ἀμφ’ αὐτόν
ὡς ξυμβεβηκότος τοῦ λογίου
τοῦ ἐπὶ τῇ λύσει τοῦ δεσμοῦ.
Απομακρύνθηκε, λοιπόν, από την άμαξα
ο ίδιος και οι σύντροφοί του
με την ιδέα ότι είχε εκπληρωθεί ο χρησμός
για τη λύση του δεσμού.