Άσκηση μετάφρασης Α7ης ενότητας, 4ο μέρος

Καὶ γὰρ καὶ τῆς νυκτός ἐκείνης βρονταί τε
καὶ σέλας ἐξ οὐρανοῦ ἐπεσήμηναν·
καὶ ἐπὶ τούτοις Ἀλέξανδρος τῇ ὑστεραίᾳ
ἔθυε τοῖς φήνασι θεοῖς τὰ τε σημεῖα
καὶ τὴν λύσιν τοῦ δεσμοῦ.
Και πράγματι τη νύχτα εκείνη βροντές
και λάμψη από τον ουρανό έδωσαν σημείο επιδοκιμασίας·
γι’ αυτό το λόγο ο Αλέξανδρος την επόμενη μέρα
πρόσφερε θυσία στους θεούς που του φανέρωσαν τα σημάδια
και τον τρόπο λύσης του δεσμού.