Ο πλούτος της αττικής γης 2

Πώς είναι οι εποχές στην Αθήνα;
αυτό τι συνέπεια έχει;
Για τη θάλασσα τι κατάλαβε ο Ξενοφώντας;
Τι συμβαίνει στην Αθήνα με τα αγαθά που δίνουν οι θεοί στους ανθρώπους;
Αἱ μὲν γὰρ ὧραι ἐνθάδε πρᾳόταταί εἰσίν
ἅ δὲ πολλαχοῦ οὐδὲ βλαστάνει καρποφορεῖ ἐνθάδε.
ἡ θάλαττα περὶ τὴν χώραν παμφορωτάτη ἐστίν.
ταῦτα πάντα πρῳαίτατα μὲν ἄρχεται, ὀψιαίτατα δὲ λήγει.