Ο πλούτος της αττικής γης 4

Ποιο άλλο είδος γης έχει η Αθήνα;
Πόσο αποδοτική είναι;
Ποια γη εννοεί;
Ἔστι δὲ καὶ γῆ ὀρυττομένη
πολλαπλασίους ἤ εἰ σῖτον ἔφερε
Καὶ μὴν ὑπάργυρός ἐστι.