Ὁμολογεῖται τὴν πόλιν ἀρχαιοτάτην εἶναι.

Ὁμολογεῖται
τὴν πόλιν
ἀρχαιοτάτην κατηγορούμενο
εἶναι