Να βρεις τα υποκείμενα των ρημάτων των παρακάτω προτάσεων