Στα παρακάτω ουσιαστικά να γραφεί η ίδια πτώση του άλλου αριθμού άσκηση

ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤ
ΤΟΙΣ ΔΡΑΚΟΥΣΙΤΩ ΔΡΑΚΟ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝΤΟΥ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤ
Ω ΕΛΕΦΑΝΩ ΕΛΕΦΑ
ΤΩ ΓΙΓΑΝΤΙΤΟΙΣ ΓΙΓΑ
Ο ΑΔΑΜΑΣΟΙ ΑΔΑΜΑ
ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣΤΩΝ ΛΕΟΝΤ
ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤ
ΤΟΙΣ ΙΜΑΣΙΤΩ ΙΜΑ
ΤΩ ΑΝΔΡΙΑΝΤΙΤΟΙΣ ΑΝΔΡΙΑ