Άσκηση στα ανώμαλα ουσιαστικά άσκηση

σῖτ (σῖτος, ονομ. πληθ.) τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα
τοῦ δυσμόρου πεπτῶτος Οἰδίπ-Οἰδίπ (Οἰδίπους, γεν. ενικού) γόνου
προεῖπαν δὲ ταῖς γυναι (γυνή) μὴ ποιεῖν κραυγήν
Ἀμαζόνες γὰρ Ἄρ (Ἄρης, γεν. εν.) μὲν τὸ παλαιὸν ἦσαν θυγατέρες
κἀπὶ χρω-χρ (χρώς, δοτ. εν.) διψίαν κόνιν παλύνας
ἐρισάντων περὶ τῆς ἀρχῆς Λεωτυχίδα μὲν ὡς Ἄγιδος ὄντος υἱ-υἱ (υἱός, γεν. εν.), Ἀγησιλάου δὲ ὡς Ἀρχιδάμου
ἐπειδὴ γάρ, ὦ ἄνδρες, αἱ ν (ναῦς) διεφθάρησαν