Ελληνικός Πολιτισμός

Να γραφτεί ο δεύτερος τύπος των ανώμαλων ουσιαστικών άσκηση

προηγούμενη αρχική ασκήσεις

ἀμνῷ
ἌρηἌρ
ΘαλῆνΘάλ
ΟἰδίποδαΟἰδίπ
χρωτὸςχρ
υἱοῦυἱ
δάκρυονδάκρ
ΠοσειδῶναΠοσειδ
σητόςσ
ὕδατιὕδ
κνέφᾳκνέφ