Συμπλήρωσε με τις καταλήξεις του απαρέμφατου 

Ασκήσεις  Αρχική

ενεστώταςπαιδεύ
μέλλονταςπαιδεύ
αόριστοςπεδεῦ
παρακείμενοςπεπαδευ