Άσκηση συμπλήρωσης καταλήξεων στα αφωνόληκτα ουσιαστικά της γ' κλίσης άσκηση

Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη κατάληξη.

ὁ κόραξτοῦ κόρακ
ὁ χάλυψτῷ χάλυβ
ἡ μάστιξ τὴν μάστιγ
ὁ τάπηςὦ τάπ
ἡ πτέρυξ αἱ πτέρυγ
ὁ φύλαξ τῶν φυλάκ
ὁ πίναξ τοῖς πίνα
ὁ Κύκλωψ τοῖς Κύκλω
ἡ πατρίς ταῖς πατρί
ἡ ταχύτης τὰς ταχύτητ
ἡ ποιότης τῶν ποιοτήτ