Άσκηση στα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ουσιαστικά άσκηση

Ασκήσεις  αρχική

ὁ παιάντοῦ παι
ὁ δελφίς τῷ δελφ
ὁ μήντοὺς μῆν
ὁ ξενών τοῖς ξενῶ
ὁ ποιμήν (ποιμε-) οἱ ποιμ
ὁ ζωστήρ τὸν ζωστ
ὁ πραίτωρ τοῖς πραίτω
ὁ ῥήτωρτῷ ρήτο
τὸ νέκταρ τοῦ νέκτα
ὁ γείτων (κλ. εν.) ὦ γεῖτ