Άσκηση στα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ουσιαστικά άσκηση

ὁ μεγιστάντῷ μεγιστ
ὁ Πάντοῦ Παν
ἡ θίςταῖς θι
ὁ σφήντῷ σφη
ὁ αὐχήν (αὐχεν-) τὸν αὐχ
ὁ ἀνδρών οἱ ἀνδρῶν
ἡ εἰκών (εἰκον) τὰς εἰκ
ὁ νιπτήρ τῶν νιπτήρ
ὁ ἀήρ (ἀερ-) τῷ ἀ
ὁ Ἔκτωρ (Ἐκτορ-) τὸν Ἔκτ