Άσκηση για τα αφωνόληκτα οδοντικόληκτα γ' κλίσης, από τα αρχαία στα νέα ελληνικά. άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

το ουσιαστικόστη φράση
ὁ τάπηςτο εργοστάσιο των ταπή
ἡ βραδύτης εξαιτίας της βραδύτ
ἡ πατρίςη σημαία της πατρί
ἡ τυραννίς καταλύσαμε την τυρανν
ἡ ποιότης είναι αμφίβολης ποιότ
ἡ ῥανίς την τελευταία ῥαν
τὸ κάλυμμα φέρε τα καλύμμ
τὸ νῆμα στην κόψη του νήματ
ἡ σφραγίς έχασαν τὰς σφραγί
ἡ ταχύτης το κιβώτιο των ταχυτ