Άσκηση στα σιγμόληκτα ουσιαστικά άσκηση

ὁ Ἀριστοτέλης τοῦ Ἀριστοτέλ
ὁ Ἀριστοφάνης τῷ Ἀριστοφάν
ὁ Ἡρακλῆς τοῦ Ἡρακλ
ὁ Σοφοκλῆς τῷ Σοφοκλ
ὁ Ἀγαθοκλῆς τὸν Ἀγαθοκλ
ὁ Ἱπποκράτης ὦ Ἱππόκρατ
ὁ Ἱεροκλῆς ὦ Ἱερόκλ
ὁ Πολυκράτης οἱ Πολυκράτ
ὁ Προκλῆς οἱ Προκλ
ὁ Διογένης τῶν Διογεν