Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των ουσιαστικών άσκηση

1. Ἡ ἔλαφος συνελήφθη ὑπό του λέο (λέων)
2. Οἱ μὲν ἄρχο (ἄρχω) τοῦ δήμου ἄρχουσι, τῶν δ’ ἀρχό (ἄρχων) οἱ νόμοι.
3. Τὰς τῶν γερό (γέρων) συμβουλὰς ἄκουε.
4. Ἐπὶ τῇ νίκη οἱ γίγα (γίγας) χαίρουσιν.
5. Τοῖς φύλα (φύλαξ) οὐ προσήκει (= δεν ταιριάζει) ὕπνος.
6. Μὴ τρίβε τὴν ψυχήν ταῖς φροντί (φροντίς).
7. Ἡ Ἀφροδίτη τῇ χάρι (χάρις) τοῦ σώματος τὰς ἄλλας θεὰς ὑπερέβαλλεν.
8. Οἱ ἀγροὶ ἐνίους (= μερικούς) μῆν (μὴν) μεστοί χιόν (χιών, γεν. πληθ.) εἰσίν.