Άσκηση στα συνηρημένα ουσιαστικά της β' κλίσης άσκηση

Ασκήσεις αρχική

Διάλεξε την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
1. Τὰ γὰρ περισσὰ πράττειν οὐκ ἔχει ν (νοῦς) ουδένα.
2. Οἱ Κορίνθιοι τόν τε πλ (πλοῦς) τὸν ἐπ' οἴκου παρεσκευάζοντο.
3. Σωκράτης, ὅ ἐποίει τῷ ν (νοῦς) ἐποίει.
4. Καλοί εἰσιν οἱ ἐκ τοῦ Εὐξείνου πόντου πλ (πλοῦς).
5. Τὰ ὀστ (ὀστοῦν) τῶν ἐν τῇ μάχῃ ἀποθανόντων.
6. Ἐν μακροῖς περίπλ (περίπλους) οὐ μικροὶ οἱ κίνδυνοί εἰσιν.
7. Οἱ (ῥοῦς) καὶ ὁ βορρᾶς εἰς τοὺς κινδύνους τὰ πλοῖα ἄγουσιν.
8. Στοὰ τοῦ Ἑρμ (Ἑρμῆς) ἐν Ἀθήναις ἦν.
9. Οἱ ξύμμαχοι τὸν θρ (θροῦς) ᾔσθοντο.
10. Ἐν τοῖς καν (κανοῦν) τοὺς καρποὺς φέρουσιν.