Σώφρονα καὶ μέτριον χρὴ πεφυκέναι αὐτὸν

Τρίτο πρέπει να είναι από φυσικού του συνετός και μετρημένος

Διάλεξε την απάντηση από την αναδυόμενη λίστα
Ανάλυση ρήματος Ανάλυση απαρεμφάτου
Ρήμα απαρέμφατο
υπκ. (ποιο;) υπκ. (ποιος;)
Τι έχουμε;