Σώφρονα καὶ μέτριον χρὴ πεφυκέναι αὐτὸν

Πρέπει να είναι από φυσικού του συνετός και μετρημένος

Διάλεξε την απάντηση από την αναδυόμενη λίστα
Ανάλυση ρήματος Ανάλυση απαρεμφάτου
Ρήμα απαρέμφατο
υπκ. (ποιο;) υπκ. (ποιος;)
Τι έχουμε;