Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των ουσιαστικών

Ασκήσεις αρχική

ἡ θλίψις, τῆς θλίψ, τῇ θλίψ, τὴν θλίψ, ὦ θλίψ
αἱ θλίψ, τῶν θλίψ, ταῖς θλίψ, τὰς θλίψ, ὦ θλίψ

ὁ ἱερεὺς, τοῦ ἱερ, τῷ ἱερ, τὸν ἱερ, ὦ ἱερ
οἱ ἱερ, τῶν ἱερ, τοῖς ἱερ, τοὺς ἱερ, ὦ ἱερ

τὸ δράμα, τοῦ δράμ, τῷ δράμ, τὸ δράμ, ὦ δράμ
τὰ δράμ, τῶν δραμ, τοῖς δράμ, τὰ δράμ, ὦ δράμ