Άσκηση αυτοαξιολόγησης

Αντιστοίχισε τις λέξεις που έχουν σχέση μεταξύ τους.

Χριστός
Παύλος
Πέτρος
Τετραρχία
Νέα Ρώμη
Λικίνιος
Μεδιόλανο
Αντιόχεια
Εκκλησία© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός