Επαναληπτική άσκηση στα ανώμαλα ουσιαστικά άσκηση

ναῦς:δοτ. εν. δοτ. πληθ.
Ζεύς:γεν. εν. δοτ. εν.
μάρτυς:δοτ. εν. δοτ. πληθ.
υἱός:γεν. πληθ. δοτ. πληθ. 
χείρ:κλητ. εν. δοτ. πληθ.
δόρυ:γεν. εν. ονομ. πληθ.
 ἧπαρ:γεν. εν. ονομ. πληθ.
πρεσβευτής: κλητ. εν. ονομ. πληθ.
γυνή:κλητ. εν. δοτ. πληθ.