Άσκηση στα ανώμαλα κατά το γένος και στα ετερόκλιτα ουσιαστικά

καὶ βασιλέα αὐτοῖς τῶν υἱ (υἱὸς, γεν. πληθ.) ἕνα ἀπεδείκνυ Μαχάρην
εἰ δʼ ἐμπιμπλάμενοι σίτ (σῖτος, γεν. πληθ.) ἅδην καὶ ποτῶν διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους
οἱ μὲν ἐκ τῶν νεῶν ἐκπεσόντες ἐς τὰ ὄρη συνέφευγον καὶ πυρ (πῦρ, αιτ. πληθ.) πολλὰ ἔκαιον
λαβόντες δὲ οἱ προσήκοντες τῇ γυν (γυνή, δοτ. εν.) τὸ παιδίον ἧκον ἐπὶ τὸν βωμὸν
οἱ δὲ μάντεις τὸ φάσμα τοῖς ὀνείρ (ὄνειρος, δοτ. πληθ.) τῶν ἱερειῶν μαρτυρεῖν ἀπεφαίνοντο
εἶτα μέμνηται καὶ τῆς περὶ τὸν χρῶτ (χρώς, αιτ. εν.) τοῦ Περσῶν βασιλέως ὀδμῆς
ἐπειδὰν ἐπιδημήσωσιν οἱ πρέσβ (πρεσβευτής, ον. πληθ.) καὶ τὰς πρεσβείας ἀπαγγείλωσιν Ἀθηναίοις
ἔλαθε δ' αὐτὸν καταβαλεῖν τὰ λύχν (λύχνος, αιτ. πληθ.)
σὺ δέ, ὦ γύν, (γυνή, κλητ. εν.) θάρρει· ταχὺ γὰρ σου ταῦτα τὰ δάκρυα ἰάσομαι.
εὖ δὲ Ῥωμαῖοι χρησάμενοι τοῖς λύχν (λύχνος, δοτ. πληθ.) ἣν ἔδοσαν οὐκ ἀφῃροῦντο τροφήν