Άσκηση στα ανώμαλα κατά το γένος και στα ετερόκλιτα ουσιαστικά

οὐδὲ τοὺς τῶν τριάκοντα υἱ (υἱός, αιτ. πληθ.) φυγαδεῦσαι ἐκ τῆς πόλεως ἠξιώσατε
τὰ μὲν σῖτ (σῖτος, ον. πληθ.) μὴ ξηραίνωνται ἀπὸ τῶν ἀπὸ δείπνου περιπάτων
ψαθυρὸν καὶ ἀλιπὲς γίνεται τὸ φάρμακον τοῦτο, ὡς μηδὲ προσμεῖναι τῷ χρω (χρώς, δοτ. εν.) δύνασθαι χωρὶς ἐπιδέσεως
τῆς δὲ νυκτὸς ᾄδουσαι καὶ ψάλλουσαι διατελοῦσι λύχν (λύχνος, γεν. πληθ.) καιομένων
μὴ μέντοι θαύμαζε τὴν τοῦ πυρ (πῦρ, γεν. εν.) μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν τοῦ ὕδατος φύσιν
τὴν αὑτοῦ τράπεζαν συνέταξεν ὅπως οἷς αὐτὸς σιτοῖτο σίτ (σῖτος, δοτ. πληθ.)
δέομαι δέ σου γυν (γυνή, γεν. εν.) γυνὴ τὴν αὐτὴν δέησιν, ἣν καὶ σύ μου χθὲς ἐδεήθης
ψήφισμα ἔγραψεν ὁ Φιλοκράτης ἑλέσθαι πρέσβ (πρεσβευτὴς, αιτ. πληθ.) πρὸς Φίλιππον ἄνδρας δέκα
οὗτος, ὦ βασιλεῦ, ἔφη μαντευόμενος ἐν τῇ Ἀττικῇ νῦν ὀνείρ (ὄνειρον, αιτ. πληθ.) ἐπάγει τοῖς χρωμένοις
καὶ ἐπειδὴ ἔτεκεν υἱ, (υἱός, αιτ. εν.) ἔξαρνος ἦν μὴ εἶναι ἐξ αὐτοῦ τὸ παιδίον