Άσκηση στα ανώμαλα κατά το γένος και στα ετερόκλιτα ουσιαστικά


ὁ δὲ θύσας καὶ εὐξάμενος τῷ πεφηνότι ὀνείρ (ὄνειρος, δοτ. εν.) ἤνοιγε τὴν ὑδρίαν
Ναυκράτης ὁ σοφὸς τοὺς ὀξυθύμους ἔφη παραπλήσιον τοῖς λύχν (λύχνος, δοτ. πληθ.) πάσχειν…
ἀξιοίη δὲ ἀποδοῦναι τοὺς ὅρκους τοῖς Φιλίππου πρέσβ (πρεσβευτὴς, δοτ. πληθ.)
ὡς ἄνθρωπος μὲν συγκαθεύδων κυνὶ ἀφαιρεῖ τοῦ χρωτ (χρώς, γεν. εν.) τὸ ἀνιαρόν
μήτε σιδήρῳ κατατέμνεται μήτε πυρ (πῦρ, δοτ. εν.) κατακάεται
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ παρὰ βασιλεῖ σῖτ (σῖτος, αιτ. πληθ.) πολὺ διαφερόντως ἐκπεπόνηται
ἔτυχε μὲν πενθῶν γυν, (γυνή, αιτ. εν.) ἡ δʼ ἄρα ἐλάνθανεν οὐκ ἀποθανοῦσα
καὶ ὑδροφορούσας ἐκ τῆς κώμης πρὸς τῇ κρήνῃ γυν (γυνή, αιτ. πληθ.) καὶ κόρας καταλαμβάνει
ἀξιοίη δὲ ἀποδοῦναι τοὺς ὅρκους τοῖς Φιλίππου πρέσβ (πρεσβευτὴς, δοτ. πληθ.)
τοῦ Πολέμωνος γὰρ τοῦ υἱ (υἱός, γεν. εν.) τοῦ Ἁγνίου ἐγένετο υἱὸς Ἁγνίας