Άσκηση στα ανώμαλα κατά το γένος και στα ετερόκλιτα ουσιαστικά

σῖτ (σῖτος, αιτ. πληθ.) δὲ καὶ ποτὰ ὥσπερ καὶ νῦν ἐκ τῆς χώρας λαμβάνοντες ἕξετε
τῶν δὲ τῷ πυρ (πῦρ, δοτ. εν.) περισχεθέντων Ἀρτώριός τις πανουργίᾳ διασώζεται
ταύτην εἶχον τὴν καταγωγὴν αἱ γυν (γυνή, ον. πληθ.)
Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εὐτύχημά γέ σου μέγα τὸ τὸν χρῶτ (χρώς, αιτ. εν.) τοιοῦτον φῦναι ἔχοντα
ἀφικνεῖται περὶ λύχν (λύχνος, γεν. πληθ.) ἁφὰς ἐπὶ τὸν πρὸς Ἀλγιδῷ χάρακα
ἐπειδὰν ἥκωσιν οἱ πρέσβ, (πρεσβευτής, ον. πληθ.) ἐκκλησίαν ἐπὶ δύο ἡμέρας ποιεῖν
λέγεται δὲ καὶ τοῦ χρωτ (χρώς, γεν. εν.) ἥδιστον ἀποπνεῖν
ἐπέσκηψε τῇ γυν (γυνή, δοτ. εν.) καὶ τοῖς παισί, περὶ ὧν ἐβούλετο
ἔνεμε δὲ καὶ τοῖς υἱ (υἱὸς, δοτ. πληθ.) χρήματα καὶ προσόδους καὶ ἀγροὺς
καὶ τὸ δέρμα ὑποστρωσάμενοι καθεύδουσιν ἀναμένοντες δήλωσιν ὀνείρ (ὄνειρον, γεν. εν.)