3η άσκηση σε όλη τη γ' κλίση

τετηρῆσθαί δέ φησι τοῦτο καὶ ἐπὶ προβάτου καὶ ἐπὶ συ (ὁ σῦς, γεν. εν.) καὶ ἐπὶ αἰ (ἡ αἴξ, γεν. εν.)
καταστέψασαι δ᾽ αὐτοὺς ἦγον ἐπὶ κρατῆρ (ὁ κρατήρ, αιτ. εν.) χαλκοῦν ὅσον ἀμφορ (ὁ ἀμφορεύς, γεν. πλ.) εἴκοσιν
Αἰγύπτιοι δὲ Ἥρας μὲν ἱερὸν ὄρν (ὁ ὄρνις, αιτ. εν.) εἶναι πεπιστεύκασι τὸν γῦ (ὁ γύψ, αιτ. εν.)
τοῦ δὲ παι (ὁ παῖς, γεν. εν.) ὄντος ὀκταμηνιαίου δύο δράκο (ὁ δράκων, αιτ. πλ.) ὑπερμεγέθεις Ἥρα ἐπὶ τὴν εὐνὴν ἔπεμψε
εἰσέπεμψε παρέδρους ταῖς ὠδῖ (ἡ ὠδίς, δοτ. πλ.) αὐτῆς καὶ φύλα (ὁ φύλαξ, αιτ. πλ.)
Ἐπιδάμνιοι μὲν οὖν ἐν ταύτῃ τῇ πράξ (ἡ πράξις, δοτ. εν.) διὰ μὲν τὴν ὀλιγωρίαν ἐκινδύνευσαν ἀποβαλεῖν τὴν πατρί (ἡ πατρίς, αιτ. εν.)
Ἀναξαγόρας τοὺς καλουμένους διᾴττοντας ἀπὸ τοῦ αἰθέρ (ὁ αἰθήρ, γεν. εν.) σπινθήρ (ὁ σπινθήρ, γεν. πλ.) δίκην καταφέρεσθαι
οὐ μόνον, ἔφη, τὰς χεῖρ, (ἡ χείρ, αιτ. πλ.) ὦ Σοφόκλ, (ὁ Σοφοκλῆς, κλ. εν.) δεῖ καθαρὰς ἔχειν τὸν στρατηγόν, ἀλλὰ καὶ τὰς ὄψ (ἡ ὄψις, αιτ. πλ.)
τὰ δὲ τέκνα σὺν αὐταῖς μητρ (ἡ μήτηρ, δοτ. πλ.) ἐγένετο τοῖς ἐχθροῖς ὑποχείρια
καὶ ἀπέδειξαν αὐτὸν βασιλ (ὁ βασιλεύς, αιτ. εν.) καὶ Σάδωκον ἀρχιερέα τῆς πληθύ (ἡ πληθύς, γεν. εν.) ἁπάσης


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός