Άσκηση στη γ' κλίση (Ενρινόληκτα)

μονόθεμα καταληκτικά σε: -ις, (-ῑνος),
μονόθεμα ακατάληκτα σε -αν (-ᾱνος), -ην (-ηνος) και -ων (-ωνος),
διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ην (-ενος), και -ων (-ονος)

ξηραίνουσι τὸν καρπὸν καὶ τὸν πυρ (πυρήν, αιτ. εν.) ἐξαιροῦντες κόπτουσι καὶ ποιοῦσι παλάθας
ἐπὶ τὴν ὄχθην προελθὼν κατὰ τῆς ἀκτ (ἀκτὶς, γεν. εν.) κέχηνεν
τοὺς μὲν οὖν κί (κίων, αιτ. πληθ.) οὕτως Αἰγύπτιοι κατασκευάζουσι
ἐν τούτῳ δ' οἱ πολέμιοι προσεφέροντο κραυγῇ καὶ παι (παιάν, δοτ. εν.) φοβερώτεροι
ἐκ δὲ τούτων ὑετοὶ γίνονται καὶ χειμ (χειμών, ον. πληθ.) εὔκαιροι
οὐδὲ γὰρ λέγομεν τοῖς αὐχῆνι, ἀλλὰ τοῖς αὐχ (αὐχήν, δοτ. πληθ.)
ἐνταῦθα λέγουσιν οἱ ἐπιχώριοι Τιτ (Τιτάν, αιτ. εν.) οἰκῆσαι πρῶτον
ὁρῶντες ἄνδρα τὸν ἐν Πέρσῃσι δοκιμώτατον ῥιν (ῥίς, γεν. εν.) τε καὶ ὤτων ἐστερημένον
ἐν Νεαπόλει Παρθενόπης δείκνυται μνῆμα μιᾶς τῶν Σειρ (Σειρήν, γεν. πληθ.)
ἔθετο γὰρ ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ἀντιλογίαν τοῖς γείτ (δοτ. πληθ.) ἡμῶν


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός