Άσκηση στη γ' κλίση (Ενρινόληκτα)

μονόθεμα καταληκτικά σε: -ις, (-ῑνος),
μονόθεμα ακατάληκτα σε -αν (-ᾱνος), -ην (-ηνος) και -ων (-ωνος),
διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ην (-ενος), και -ων (-ονος)

Πυροὺς πολλοὺς λαβὼν ἐπιτίθει ἐπὶ ἄκμ (ἄκμων, γεν. εν.)
ἀρχὴ τροφῆς πνεύματος, ῥῖν, (ῥίς, ον. πληθ.) στόμα, βρόγχος, πλεύμων, καὶ ἡ ἄλλη διαπνοίη
Ὡρμήσαμεν δὲ εἰς τὸν ἐκεῖ ξεν· (ξενών, αιτ. εν.) ἦν γὰρ ἑσπέρα.
οὐδεὶς γὰρ ἀγαθὸς ἄξιος θρήνων ἀλλ' ὕμνων καὶ παιά (παιάν, γεν. πληθ.)
ἵδρυται γὰρ ἐπὶ αὐχ (αύχήν, δοτ. εν.) χερρονήσου τινός, ἑκατέρωθεν δὲ τοῦ ἰσθμοῦ λιμ (λιμήν, ον. πληθ.) καὶ ναύσταθμα θαυμαστά
χιτ (χιτών, αιτ. εν.) δὲ ἁλουργῆ ποδήρη χρυσαῖς ἀκτ (δοτ. πληθ.) κατάπαστον ἠμφίεστο
ἔστι Παν (Πάν, γεν. εν.) ἱερὸν πλησίον Κράθιδος ποταμοῦ
οὕτω περὶ τούτων διαλεχθείς φησιν, ὅτι δεῖ καὶ σωλ (σωλήν, δοτ. πληθ.) χρήσασθαι


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός