Άσκηση στη γ' κλίση (Ενρινόληκτα)

μονόθεμα καταληκτικά σε: -ις, (-ῑνος),
μονόθεμα ακατάληκτα σε -αν (-ᾱνος), -ην (-ηνος) και -ων (-ωνος),
διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ην (-ενος), και -ων (-ονος)

Τὴν δ' ἄμπελον ἄγειν δεῖ κύκλῳ περὶ τὸν πυθμ (πυθμήν, αιτ. εν.)
αἱ δ' ἀηδ (ἀηδών, ον. πληθ.) τοὺς νεοσσοὺς προδιδάσκουσιν ᾄδειν
ὥρα γὰρ θέρους ἦν, ὁπηνίκα τὰς ἀκτ (ἀκτίς, αιτ. πληθ.) ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν εἴωθε βάλλειν
νεανίσκος τις ὁδοιπορῶν ἐν ἡμέρᾳ καύσ (καύσων, γεν. εν.) ἐντυγχάνει γυναικί τινι γραΐδι
οἱ δὲ ἐξ αὐτῆς σφ (σφήν, αιτ. πληθ.) ποιήσαντες ἔσχιζον αὐτήν
ἐν τοῖς χιτ (χιτών, δοτ. πληθ.) καθ' ἕνα πάντες παρὰ τὴν κλίνην παρεξῆλθον
εἰς τὸν Π (Πάν, αιτ. εν.) ποίημα τοιοῦτόν ἐστι
καὶ δελφ (δελφίς, γεν. πληθ.) τεμάχη ἐν ἀμφορεῦσιν ηὑρίσκετο τεταριχευμένα
οἱ Θάσιοι δευτέρῳ μην (μήν, δοτ. εν.) μάλιστα τὴν πόλιν ἐτείχιζον
αἱ δὲ τριήρεις τῶν Συρακοσίων ἐκ τοῦ μεγάλου λιμ (λιμήν, γεν. εν.) ἐπέπλεον


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός