Άσκηση στη γ' κλίση

Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -εύς, -οῦς -αῦς
Φωνηεντόληκτα ακατάληκτα διπλόθεμα σε -ώ, γεν. -οῦς

πλῆθος ἀναβλύζειν τὴν Ἀρέθουσαν ἐκ τῶν κατὰ τὴν πανήγυριν θυομένων βο (βοῦς, γεν. πληθ.)
ἔσω θρόνοι τέ εἰσιν, ἐφ᾽ ὧν αἱ γρᾶ (γραῦς, ον. πληθ.) ἀναμένουσιν ἐσελαθῆναι
τρεῖς μέντοι λεχ (λεχώ, γεν. εν.) λέγουσι τῶν παίδων σφίσιν ἀπολομένων περιγενέσθαι
ὁ δὲ τοῦ θεοῦ δεηθεὶς χάριν τινὰ καὶ πειθ (πειθώ, αιτ. εν.) παρασχεῖν αὐτῷ λέγοντι
ἐκόμιζον δὲ πάντες ἀμφορ (ἀμφορεύς, αιτ. πληθ.) κενοὺς καὶ λαμπάδας ἡμμένας ἐν αὐταῖς
ἀλλ̓ Ἀνύτῳ μὲν διαλεγόμενος βυρσ (βυρσεύς, γεν. πληθ.) ἐμέμνητο καὶ σκυτοτόμων
ἕτεροι δὲ τῶν λανθανόντων μηνύσει Λουκίου Οὐεττίου ἀνδρὸς ἱππέ (ἱππεύς, γεν. εν.)
ἐλεεινοὺς δὲ αὐτούς, οἳ τοῖς ἐκείνης φονεῦ (φονεύς, δοτ. πληθ.) ἀναγκάζονται συζῆν
δίδωσιν ἀναγνῶναι ψήφισμα τῷ γραμματ (γραμματεύς, δοτ. εν.) μακρότερον μὲν τῆς Ἰλιάδος
ἀλλ᾽ ἀπεζεῦχθαι γον (γονεύς, αιτ. πληθ.) καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ ἄνδρας