Άσκηση στη γ' κλίση

Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -εύς, -οῦς -αῦς
Φωνηεντόληκτα ακατάληκτα διπλόθεμα σε -ώ, γεν. -οῦς

ἄριστος ἀνὴρ Πατρίκιος τοσαῦτα ἐπὶ τῶν χειλέων αὐτοῦ τῆς πειθ (πειθώ, γεν. εν.) φέρει φάρμακα
ἅμα δὲ πλουσίᾳ γρ (γραῦς, δοτ. εν.) συγκαθεύδειν ὡς Εὐφορίων
καί με λάβ᾽ εὐάρχαν πρώιον ἐμπολ (ἐμπολεύς, αιτ. εν.)
ἅμα δ᾽ οὐκ ἦσαν ἐκεῖνοι τυραννοκτόνοι, εἰ μὴ καὶ φον (φονεύς, ον. πληθ.) ἦσαν;
λαβὲ δ᾽ αὐτοῖς τὸ ψήφισμα, γραμματ, (γραμματεύς, κλ. εν.) καὶ ἀνάγνωθι
καὶ ἀποκτεῖναι τῶν τε ἄλλων πολλοὺς καὶ τῶν ἱππ (ἱππεύς, γεν. πληθ.) ἓξ καὶ εἴκοσι
ἔξωθεν δὲ βο (βοῦς, γεν. εν.) δέρμα ὠμὸν ἐς ἀσπίδος κυκλοτεροῦς τρόπον περιτείνων
τρεῖς ἅμα καὶ τέτταρας τοῖς ἀγωγεῦ (ἀγωγεύς, δοτ. πληθ.) ἑνὸς ἀνδρὸς ἐξ ἑκατέρου τοῦ μέρους
ἔς τε τοὺς ἱερέ (ἱερεύς, αιτ. πληθ.) αὖθις ἀπὸ τοῦ δήμου τὴν αἵρεσιν τοῦ ἀρχιερ (ἀρχιερεύς, γεν. εν.) ἐπανήγαγε