Άσκηση στη γ' κλίση

Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -εύς, -οῦς -αῦς
Φωνηεντόληκτα ακατάληκτα διπλόθεμα σε -ώ, γεν. -οῦς

ἀναγίγνωσκε, γραμματ (γραμματεύς, κλητ. εν.)
χρυσοῦς ἔχοντες στεφάνους, βό (βοῦς, ον. πληθ.) δ᾽ εὐτραφεῖς περὶ χιλίους
δύνανται δ᾽ ἄγοντες ἐφ᾽ ἃ βούλονται τὰ πλήθη διὰ πειθ (πειθώ, γεν. εν.) ἢ βίας
τῶν δὲ βασιλικῶν γραμματ (γραμματεύς, γεν. πληθ.) ἕνα, Ἀβανδάνην ὄνομα
Νεᾶνις τί γὰρ ἂν γρ (γραῦς, δοτ. εν.) καινά τις λέγοι;
τεκοῦσαν δὲ ἄρα αὐτὴν οἷα δήπου λεχ (λεχώ, αιτ. εν.) θεραπεύουσι
ἐνταῦθα ἐς ψάμμον τοὺς ἀμφορ (ἀμφορεύς, αιτ. πληθ.) κατέχωσε
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἱππεῦ (ἱππεύς, δοτ. πληθ.) δημαρχίαν αἰτῆσαι ἐπέτρεψε
τὴν δὲ γρ (γραῦς, αιτ. εν.) τὴν ἀσθενοῦσαν πάνυ πάλαι
βράδιον γὰρ ἀπέλυον οἱ γον (γονεύς, ον. πληθ.) τὴν θυγατέρα


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός