Άσκηση στη γ' κλίση

Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -εύς, -οῦς -αῦς
Φωνηεντόληκτα ακατάληκτα διπλόθεμα σε -ώ, γεν. -οῦς

πρὸς ἣν ἐκέλευε προσελαύνειν τοὺς β (βοῦς, αιτ. πληθ.) ἐνεργῶς καὶ μετὰ βίας
καὶ διὰ τοῦ καθαρεύειν ἀπό τε κήδους καὶ λεχ (λεχώ, γεν. εν.) καὶ μιάσματος παντὸς
τούτων δ᾽ εἰσὶ καὶ ἵπποι καὶ κάμηλοι καὶ βό (βοῦς, ον. πληθ.) καὶ ὄνοι καὶ ἔλαφοι
ἔπειτα τὸν κουρ, (κουρεύς, αιτ. εν.) καὶ δι᾽ ἐκείνου τὸ γένειον ἐξύρατο
καὶ πρὸς τοῦ ἱερ (ἱερεύς, γεν. εν.) τοῦ Ἄρεως ἐτύθησαν
ὥστε παρὰ μὲν τῶν βαφ (βαφεύς, γεν. πληθ.) ἀγοράσεις δυοῖν μνῶν ἢ τριῶν καλὴν πορφύραν
ἐχρῆν ποιῆσαι ἄνθρωπον μὴ μόνον ἱερ (ἱερεύς, αιτ. εν.) ἀλλὰ καὶ ἡγεμόνα τῶν συνιερ (συνιερεύς, γεν. πληθ.)
τούτῳ τῷ φρέατι καθῆσθαι Δήμητρα μετὰ τὴν ἁρπαγὴν τῆς παιδὸς γρ (γραῦς, δοτ. εν.) εἰκασμένην
χαροπῶν φεῦγε διὲξ ὀφίων, ἀγρ (ἀγρεύς, κλητ. εν.) δουνακόδιφα


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός