Άσκηση στη γ' κλίση

φωνηεντόληκτα καταληκτικά διπλόθεμα:
αρσενικά και θηλυκά σε -ις / -υς (γεν. -εως)
ουδέτερα σε -υ (γεν. -εως)

καὶ ἐκ τοῦ Πειραιῶς κατελθόντες τιμωρήσασθαι τοὺς ἐκ τοῦ ἄστ ὑπὲρ ὧν ἠδίκηντο
ἀπέκτειναν τῷ πελέκ τὰς κεφαλὰς ἀποκοπέντας
τοὺς κατὰ πλευρὰν καὶ κατόπιν ἑστῶτας ἀπὸ τῆς γῆς ὅσον πῆχ (αιτ. εν.) ἀνέχοντα
εἰς τὸν αὐτὸν Τίμωνα τρηχεῖαν κατ᾽ ἐμεῦ, ψαφαρὴ κόν (κλητ. εν.), ῥάμνον ἑλίσσοις πάντοθεν
τῇ δ’ ὑστεραίᾳ, ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, οἱ μὲν πρυτάν τὴν βουλὴν ἐκάλουν
τῆς γεύσ οὔσης παρεμφεροῦς τοῖς ὀστρέοις
τά τε ἄλλα καὶ τὸ αὑτοῦ ἐν πρώτοις ἐς βεβαίωσ (αιτ. εν.) τοῦ λόγου προφέρων
ἦν δὲ κίνδυνος καὶ ἀπὸ τῶν ὄφ
ἐπεχείρουν διακόπτειν τοῖς πελέκ καὶ ταῖς ἀξίναις τὰς θύρας
ἀνῄρουν δὲ καὶ τὰς αἰσθήσ <ὡς> οὐκ ἀκριβούσας τὴν ἐπίγνωσιν
καὶ γὰρ ἁρπαγαὶ καὶ ὕβρ καὶ σφαγαὶ πολλαὶ ἐγίγνοντο
καὶ ἀναβιβάσας εἰς τετρακοσίους πήχ (αιτ. πληθ.) τὸ ὕψος ἰσοπέδους τῇ κορυφῇ τοῦ ὄρους


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός