Άσκηση στη γ' κλίση

φωνηεντόληκτα καταληκτικά διπλόθεμα:
αρσενικά και θηλυκά σε -ις / -υς (γεν. -εως)
ουδέτερα σε -υ (γεν. -εως)

καὶ ὅπου δὲ τῇ αἰσθήσ λαβεῖν οὐχ ὑπῆρξεν
ταῖς κατ’ ἀρετὴν πράξ χαίρει
οὐδ᾽ ἂν τὴν ψάμμον καὶ τὴν κόν παρέλθῃ τῷ πλήθει
Ἐγὼ μέντοι, ἐπεὶ καὶ περὶ γενέσ (γεν. εν.) ἐξήγημαι
Ἐγὼ διδάξω, καὶ σὺ τῷ μάντ πιθοῦ
πολυάνθρωπος οὖσα ἀδύνατός ἐστιν ὑπὸ τῶν ἐν τῷ ἄστ ἀρχόντων καλῶς διοικεῖσθαι
ὡς ἐφέστηκε μὲν αὐτῇ μετὰ τοῦ πελέκ ἡ Κλυταιμνήστρα
Διαπιστοῦντες δ᾽ οἱ πρυτάν ἤδη τῷ Φιλίππῳ
τὸ δὲ πλάτος ἑνὸς πήχ καὶ σπιθαμῶν τριῶν τὸ ὕψος
τοῦτο γὰρ δὴ πέφυκε καὶ φιλεῖ συμβαίνειν κατὰ φύσ (αιτ. εν.)
τῶν δὲ πρέσβ εἰς τὴν Ῥώμην παραγενομένων
ἐνταῦθα μυθεύουσι τοὺς Ὀφιογενεῖς συγγένειάν τινα ἔχειν πρὸς τοὺς ὄφ