Άσκηση στη γ' κλίση (Οδοντικόληκτα)

καταληκτικά μονόθεμα με θέμα σε ντ (ον. -ας, γεν. -αντος και ον. -ους, γεν. -οντος),
ακατάληκτα διπλόθεμα με θέμα σε ντ (ον. -ων, γεν. -οντος),
ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα σε α (γεν. -ατος)

διώκων δὲ Εὔηνος ἐφʼ ἅρμα (ἅρμα, γεν. εν.) ἐπὶ τὸν Λυκόρμαν ἦλθε ποταμόν
εἵλκετο δὲ ὁ Πάρις ὑπὸ τοῦ Μενέλεω καὶ ἤγχετο τοῦ ἱμά (ἱμάς, γεν. εν.) αὐτὸν πιέζοντος τοῦ ὑπὸ τῷ κράνει
οὐκ ἔστι σοι παῖς παιδός, ὡς μάθῃς, γέρ (γέρων, κλητ. εν.) Πηλεῦ
Καπανεὺς δὲ γίγα (γίγας, δοτ. εν.) εἴκασται
καὶ τὰ ποικίλματα πάντα καὶ τὰ ζωγραφήματα καὶ τὰ πλάσμα (πλάσμα, ον. πληθ.) τέρπει ἡμᾶς ὁρῶντας
Ὁκόταν δὲ ἀπὸ τῶν τενό (τένων, γεν. πληθ.) σφοδρῶς ἔμπροσθεν ἀντισπῶνται…
κατὰ δὴ τοῦτον τὸν νόμον φήσουσι γεγραφέναι τὸν Κτησιφ (Κτησιφῶν, αιτ. εν.)
καὶ οἱ παρ᾽ Ὁμήρῳ δὲ δημογέρο (δημογέρων, ον. πληθ.) θαυμάζοντες τῆς Ἑλένης τὸ κάλλος
ποταμίοις γε μὴν ἵπποις καὶ ὑσὶν ἡ κάτωθεν γένυς τοὺς χαυλιόδο (χαυλιόδους, αιτ. πληθ.) φέρει
τέλη δʼ ἐπὶ τοῖς θεράπ (θεράπων, δοτ. πληθ.) καὶ ταῖς οἰκίαις ὥριζεν


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός