Άσκηση στη γ' κλίση (Οδοντικόληκτα)

καταληκτικά μονόθεμα με θέμα σε ντ (ον. -ας, γεν. -αντος και ον. -ους, γεν. -οντος),
ακατάληκτα διπλόθεμα με θέμα σε ντ (ον. -ων, γεν. -οντος),
ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα σε α (γεν. -ατος)

παρεκάλει δὲ Καλλιρρόην ἐν τοῖς γράμμα (γράμμα, δοτ. πληθ.) ἵνα αὐτῷ προσέλθῃ κἂν νεκρῷ
ᾧ τε σὺ Κάλχ (Κάλχας, κλητ. εν.) εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις
πεποίηκέ γε τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς τῆς γενέσεως ἐκ δράκο (δράκων, γεν. εν.) ὀδό (ὀδοὺς, γεν. πληθ.)
τούτῳ μὲν τρεῖς ἀνδριά (ἀνδράς, αιτ. πληθ.) ἔστησε
τὸ μὲν ἔαρ τῷ παιδὶ διδόντες, τὸ δὲ φθινόπωρον τῷ ἀνδρί, τὸν δὲ χειμῶνα τῷ γέρο (γέρων, δοτ. εν.), τὸ δὲ θέρος τῷ νέῳ
ἀνάγνωτε τὸ Ξενοφῶ (Ξενοφῶν, γεν. εν.) Συμπόσιον καὶ ὄψεσθε πόσας μάχας διαλέλυκεν
ἔνιοι δέ φασιν οὐ παρὰ Ἄτλα (Ἄτλας, γεν. εν.) αὐτὰ λαβεῖν, ἀλλʼ αὐτὸν δρέψασθαι τὰ μῆλα
ἔχοντες δὲ τὸν ἱμά (ἱμάς, αιτ. εν.) τόνδε ποιέετε τάδε
ἡ Καρχηδονίων πόλις, μεγίστη καὶ δυνατωτάτη ναυσὶ καὶ χρήμασιν ὁμοῦ καὶ ἐλέφα (δοτ. πληθ.) καὶ στρατῷ…