Άσκηση στη γ' κλίση (Οδοντικόληκτα)

καταληκτικά μονόθεμα με θέμα σε ντ (ον. -ας, γεν. -αντος και ον. -ους, γεν. -οντος),
ακατάληκτα διπλόθεμα με θέμα σε ντ (ον. -ων, γεν. -οντος),
ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα σε α (γεν. -ατος)

ἀποσπασθεὶς τοῦ χαμαιπετοῦς δείπνου ῥάβδοις καὶ ἱμᾶ (ἱμάς, δοτ. πληθ.) ἀστραγαλωτοῖς μαστιγοῦται
κἀκεῖ θάπτουσι Κάλχα (Κάλχας, αιτ. πληθ.) τὸν μάντιν
καὶ τοὺς ἐλέφα (ἐλέφας, αιτ. πληθ.) πάντας καὶ τὰς τριήρεις πλὴν δέκα παραδοῦναι
προσκαλοῦμαί σʼ ὦ γέρ (γέρων, κλητ. εν.) ὕβρεως
Ἀντιφῶ (Ἀντιφῶν, δοτ. εν.) Κριτοβούλου ἀπεπαύσατο καὶ ἐκρίθη τελέως περὶ τεσσαρακοστήν
περιειλιγμένοι δέ εἰσιν αὐτῶν τοῖς σκήπτροις δράκο (δράκων, ον. πληθ.)
καὶ τὸ μὲν πολὺ τοῦ σώμα (σῶμα, γεν. εν.) περιβέβληται τῷ κύμα (κῦμα, δοτ. εν.), μόνῃ δὲ τῇ κεφαλῇ τὴν θάλατταν ἀποδύεται
ἢν δὲ μηδ᾽ οὕτω δέχηται, πιεσάτω τὸ χεῖλος περὶ τῷ κυνόδο (κυνόδους, δοτ. εν.)
ἄλλα πλακού (πλακοῦς, γεν. πληθ.) γένη: ὀστρακίτης, ἀττανῖται, ἄμυλον, τυροκόσκινον


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός