Άσκηση στη γ' κλίση (Οδοντικόληκτα)

καταληκτικά μονόθεμα με θέμα σε ντ (ον. -ας, γεν. -αντος και ον. -ους, γεν. -οντος),
ακατάληκτα διπλόθεμα με θέμα σε ντ (ον. -ων, γεν. -οντος),
ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα σε α (γεν. -ατος)

περὶ δὲ τῶν μυθευομένων πηγῶν εἴρηται διότι πλάσμα (πλάσμα, ον. πληθ.) ποιητῶν ἐστί
Ἕκτωρ Αἴα (Αἴας, δοτ. εν.) ξίφος ὤπασεν Ἕκτορι δ᾽ Αἴας ζωστῆρ᾽· ἀμφοτέρων ἡ χάρις εἷς θάνατος
γρῦπας δὲ θηρία λέου (λέων, δοτ. πληθ.) εἰκασμένα, πτερὰ δὲ ἔχειν καὶ στόμα ἀετοῦ
τοῦτο μὲν γὰρ μολγόν τέ τινα ἀπ᾽ ἀνδριά (ἀνδριάς, γεν. εν.) αὐτοῦ νύκτωρ ἀπεκρέμασαν
καὶ τοῦτό τε τὸ κατὰ τὸν ὀδό (ὀδούς, αιτ. εν.) τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ συνηνέχθη
καὶ αὐτοῦ τὸ πρόσωπον ἀντὶ ἐλέφα (ἐλέφας, γεν. εν.) ἵππων τῶν ποταμίων ὀδό (ὀδούς, ον. πληθ. ) εἰσὶν εἰργασμένοι
ἐκ τούτων δὲ ἐξεῖχον ἑκατὸν κεφαλαὶ δρακό (δράκων, γεν. πληθ.)
ὦ γέρ (γέρων, κλητ. εν.) αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν
καὶ τοὺς ὄπισθεν τένο (τένων, αιτ. πληθ.) ἐν τῷ τραχήλῳ ξυντείνεται


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός